18. juni 2009 vedtok kommunestyret i Gran enstemmig å bygge nytt sjukehjem på Skjervum og bygge om det gamle sjukehjemmet til omsorgsboliger. Det ble utarbeidet prosjektplan, og i økonomiplanen som ble vedtatt i 2010 var det avsatt midler til gjennomføring. Nytt sjukehjem og ombygde omsorgsboliger skulle stå klare i 2014. Det gamle sjukehjemmet ble fastslått å være solid og i god stand, godt egnet til ombygging.

I 2011 vant Ap, med støtte av SP og SV, kommunevalget i Gran. Det nye flertallet hadde store byggeplaner – så store at de måtte jukse med rentekostnadene for å få det til å se ut som om økonomiplanen gikk i pluss. Budsjettvedtaket var neppe lovlig, men Bygdelista var for seint ute med krav om lovlighetskontroll, så ordføreren mottok bare en skarp reprimande fra fylkesmannen.

Ordføreren skjønte likevel at han måtte gjøre noe med økonomiplanen. Derfor startet han et «trepartsamarbeid» for å spare penger. Ett av tiltakene var å skyve sjukehjemmet ut til 2021. Undertegnete fremmet et interpellasjonsforslag om å framskynde det igjen, med ferdigstillelse i 2016, men dette forslaget ble avvist av flertallet i kommunestyret.

Samtidig hadde Gran og Lunner utredet et felles «helsehus» i Vassenden med vegg-til-vegg-helsetjenester for begge kommuner. Prosjektet ble stanset av Lunner, som skjønte at de ikke hadde råd til å være med på dette drømmeslottet. Men som en konsekvens av drømmen om helsehuset vedtok kommunestyret i Gran i juni 2013 at nytt sjukehjem skulle ligge i «Gran sentrum».

Fra vedtaket i juni 2013 til i dag har sjukehjemmet i «Gran sentrum» altså kostet 71 millioner. Utredninger før 2013, herunder det aborterte samarbeidet med Lunner, er ikke med i dette tallet. Det er heller ikke den nye kloakkløsningen over Sagatangen som er blitt nødvendig på grunn av planlagt sjukehjem, for den regninga skal kundene – også sjukehjemmet! – betale.

Hva har vi fått for alle disse millionene hittil?

Vi har fått ei ny tomt til 39 millioner. På Skjervum eier kommunen fortsatt 35 ubrukte mål, men denne gratistomta ville ikke flertallet bruke. Vi har fått en reguleringsplan for sjukehjem på Morstadmyra som ikke ble vedtatt, fordi det kom en massiv protest i form av en underskriftsaksjon og et innbyggerinitiativ for å ta plasseringa opp til ny behandling. Flertallet bøyde av: 25.09.2014 ble vedtaket om plassering på Morstadmyra opphevet.

Så ble den ene tomta etter den andre – Morstadmyra, Møllertomta, Lidskjalv, Sagatangen og Skjervum – utredet. Konsulentene laget en diger rapport med nøyaktige opplysninger om Gran, om hver tomt og med plusser og minuser for hver tomt. De laget også røde, oransje og grønne firkanter for hvert punkt som oppdragsgiveren (administrasjonen) hadde bedt om å få belyst. Sagatangen fikk flest grønne firkanter, takket være de punktene man hadde valgt å vurdere, og måtene de ble vurdert på. Selektivt og subjektivt? Ikke det minste, ifølge flertallet.

Etter enda flere utredninger og utregninger ble saken lagt fram i kommunestyret den 22. juni 2017. Rådmannen innstilte på Skjervum fordi det var den billigste løsningen. En egen rapport fastslo at det gamle sjukehjemmet var solid og i god stand, godt egnet til ombygging. Men flertallet – Ap, SP og H – vedtok å bygge 125 omsorgsplasser på Sagatangen, innafor ei ramme på 508 millioner. Bygget skulle stå klart i 2020. Til møtet var det også levert inn et innbyggerinitiativ med forslag om rådgivende folkeavstemning om valg av sjukehjemstomt. Dette forslaget ble nedstemt av det samme flertallet.

Seks måneder seinere, 14. desember 2017, hadde forprosjektet regnet seg fram til at kostnadene ville bli 704 millioner, altså 196 millioner mer enn vedtatt ramme. Da bestemte kommunestyret at rådmannen skulle bearbeide prosjektet videre, og få det innafor vedtatt ramme. Etter ytterligere seks måneder, 14. juni 2018, vedtok kommunestyret reguleringsplan for Sagatangen med omegn for å kunne gi plass til sjukehjemmet.

I første halvår 2018 kom det en ny kalkyle fra prosjektgruppa. Den viste 630 millioner. Rådmannen utformet anbudsdokumenter og innstilte på å utstede en tilbudskonkurranse på dette grunnlaget. Men kommunestyret ville ikke det: I møtet 15. november 2018 ble det i stedet vedtatt å gjennomføre en «mulighetsstudie» og et «skisseprosjekt», med «forankring i beste praksis fra vellykkede prosjekter i andre kommuner». Nå skulle sjukehjemmet stå ferdig i 2022, med 64 sjukehjemsplasser og 60 omsorgsplasser. Forslaget fra Morten Hagen, Gran Bygdeliste, om å stoppe prosjektet inntil videre for at rådmannen skulle belyse muligheter og konsekvenser ved å velge Skjervum i stedet, ble stemt ned av Ap, SP og H.

Den 3. april 2019 vedtok kommunestyret dessuten å legge inn et fastlegekontor, med plass til to kommunalt ansatte fastleger, i det nye sjukehjemmet. Ytterligere 11,1 millioner ble avsatt til dette kontoret.

Den 20. juni 2019 fremmet undertegnede en interpellasjon som ba om rådgivende folkeavstemning om sjukehjemsplassering. Også denne gangen ble forslaget stemt ned av Ap, SP og H.

Den 14. november 2019 framkom resultatet av skisseprosjektet. Nå ble investeringsbehovet for 64 sjukehjemsplasser og 54 omsorgsplasser kalkulert til 446,9 millioner, inklusive påløpte kostnader. Rådmannen fikk fullmakt til å kunngjøre tilbudskonkurranse. Han skulle dessuten legge fram en sak om salg eller annen bruk av gamle Skjervum innen våren 2021.

Status i forprosjektet ble presentert i møtet 18. juni 2020, og rådmannen ble bedt om å iverksette anbudsutlysning. Det gjorde han; resultatet ble lagt fram 17. desember 2020. Da var kostnadene igjen, medregnet alt som var brukt til da, oppe i de 704 millionene som kommunestyret hadde sagt nei til tre år tidligere. Kommunestyret sa nei en gang til. Nå vedtok kommunestyret i stedet at «Prosjektet videreutvikles», med alle de 118 plassene definert som sjukehjemsplasser. Det skulle gi reduserte kostnader for Gran, sia sjukehjemsplasser tar mindre plass og gir større tilskudd enn omsorgsboliger. Bygdelista stemte for dette forslaget, etter at vårt forslag om å bygge på Skjervum som vanlig var avvist av flertallet.

Vedtaket den 17. desember 2020 skapte intern uenighet i SP og frustrasjon i Ap, så de måtte ta opp saken igjen så fort som mulig, den 11. februar 2021, og gjøre et trøstevedtak hvor «økonomisk potensial i fellesløsninger, bedre arealeffektivitet og færre byggetrinn» skulle utnyttes. Nå skulle prosjektet være ferdig ved årsskiftet 2024/25 og dekke behovet for sjukehjemsplasser i 2030.

Foreløpig siste vedtaksrunde skjedde den 22. juni 2021, for sikkerhets skyld i to forskjellige saker. I den første saken ble det vedtatt at det skulle bygges 88 sjukehjemsplasser og 32 «mindre omsorgsboliger». I neste sak ble det vedtatt å «videreføre prosjektet med ytterligere forberedelse av skisseprosjekt», og at «tidligere mulighetsstudie legges til grunn» for å få et arealeffektivt bygg etter Ullerud-modell. Men nå skulle antall sjukehjemsplasser og omsorgsboliger baseres på revidert helse- og omsorgsstrategi!

Våren 2021 kom det dessuten et innbyggerinitiativ som ba om at det skulle foretas en beregning av hva det ville ha kostet å bygge sjukehjem på Skjervum og bygge om det gamle sjukehjemmet til omsorgsboliger. Flertallet i kommunestyret avviste å realitetsbehandle dette forslaget. En får nesten følelsen av at dette er noe som flertallet ikke ønsker å vite.

Kanskje ikke helt uten politisk oppmuntring har rådmannen også fått utført en ny tilstandsanalyse for Skjervum. Analysen er forbløffende kortfattet og lite detaljert, sammenliknet med en vanlig tilstandsrapport som en selger av et vanlig hus kan få for 10.000 kroner. Nå viser det seg at bygget slett ikke er solid og egnet til ombygging, slik det var i rapporten i 2017: Tvert imot må bygget antakelig totalrenoveres, og det vil være svært kostnadskrevende. Halvparten av leilighetene vender mot øst, og av en eller annen grunn er det også uheldig. Bygget tåler dessuten ikke at det blir bygd på en etasje til, noe som riktignok ingen noensinne har foreslått, så også av den grunn er gamle Skjervum uegnet til det aller meste.

Det er fortsatt helt i det blå når sjukehjemmet på Sagatangen vil bli bygd, og hva det vil koste. Prosjektering skal nå samordnes med Sykehuset Innlandet, i håp om at de skal finansiere et lokalmedisinsk senter i tilknytning til sjukehjemmet. Når, eller om, den samordninga kan foretas er det heller ikke mulig å si.

Bygdelista blir ofte beskyldt for å bremse sjukehjemsprosjektet, til tross for at vi bare er 8 av 27 representanter og ikke kan bremse noe som helst mot flertallets ønske. Ap, SP og H har hatt flertall hele tida. De flyttet sjukehjemmet fra Skjervum til Morstadmyra og tilbake igjen, og vedtok deretter utredninger av alle tenkelige tomter i Vassenden. Dette flertallet har vedtatt plasseringa på Sagatangen og alle endringer, utsettelser, kalkyler og kostnadsøkninger etterpå. De har stoppet rådgivende folkeavstemning om det største prosjektet i Grans historie to ganger, og de har avvist å få utført en kalkyle av hva det kunne ha kostet på Skjervum.

Foreløpig 71 millioner, altså, og taksameteret går. Det nye sjukehjemmet kunne ha stått ferdig i 2014 på Skjervum.