Det jeg synes er det viktigste å vurdere i saken, er regionalt kommunesamarbeid. Kommune-Norge står overfor mange krevende utfordringer, som løses best gjennom utstrakt samarbeid med andre kommuner i regionen.

Gran samarbeider allerede med Lunner (mest) og Jevnaker om en rekke oppgaver. For å nevne noen; brann og redning, vannverk, helsestasjon for ungdom, Nav, intermediæraavdeling (forsterket sykehjemsavdeling og akutt døgnplasser), voksenopplæring, flyktningtjenesten. Det vil på sikt bli utfordrende å fortsette og videreutvikle samarbeidet om Gran, Lunner og Jevnaker kommer i to eller tre fylker. Rådmannen påpeker i sin utredning at et samarbeid nordover mot Gjøvik vil bli realistisk for Gran sin del. Er det hensiktsmessig?

Lunner og Jevnaker har vedtatt at de ønsker seg til Akershus når Viken oppløses. Noen argumenterer med at de to ikke skal bestemme hva vi i Gran skal velge. Nei, og det har de heller ikke gjort. De har bestemt hva de selv ønsker. Men deres vedtak betyr at vi ikke får dem med oss i Innlandet. Spørsmålet er om vi vil være med dem til Akershus.

Det synes jeg vi kan – og bør.

I opinionsmålingen var 49 % for Innlandet og 45 % for Akershus. Det er jo en beskjeden overvekt. Det eneste som er helt tydelig i målingen, er at tre av fire mener at det er viktig at Gran, Lunner og Jevnaker kommer i samme fylke. Gode, gamle Hadeland. Og det er det bare mulig å få til i Akershus.

LES OGSÅ: Bondefangeri

Jeg tilhører dette flertallet, og i tillegg synes jeg det er flere og bedre argumenter for at vi skal velge Akershus enn å velge Innlandet. Først og fremst at vi kan komme i samme fylke som de to andre Hadelandskommunene, men også det som gjelder:

  • Samferdsel. Reisemønsteret i Gran er i langt større grad sørover enn nordover.
  • Bo og arbeidsmarkedsregion – Gran er en del av bo- og arbeidsmarkedsregion Oslo/Bærum, og mange har sin arbeidsplass i og omkring «by'n».
  • Landbruket på Hadeland. Dette er tydelig formulert av landbrukets egne organisasjoner, og av Landbrukskontoret.
  • Kultur, reiseliv, uteliv. Skal vi utenfor regionen, er det sørover det går.

Som sagt, fylkestilknytningen er ikke avgjørende for muligheter og utvikling på alle områdene, men for min del er det sørover det trekker.

LES OGSÅ: Utredning om fylkesbytte er klar: Dette mener rådmannen

I saksutredningen fra rådmann (og den kan alle finne på Gran kommunes hjemmeside – anbefales!) finner man blant annet vurderingene fra instanser som kjenner muligheter og utfordringer på sitt område godt:

  • Enhetene i Gran og Lunner kommuner (de som er ansvarlige for tjenestene kommunene utfører for oss innbyggere).
  • Hovedtillitsvalgte i kommunene.
  • Frivillige organisasjoner og virksomheter.
  • Hadeland videregående skole.
  • Gran politistasjon.

Summen av innspillene er entydig, selv om det er noen forskjeller mellom områdene. Det ses flere fordeler enn ulemper ved å være i samme fylke, og det er ikke påpekt problemstillinger knyttet til Akershus som tilsier nei. Dette er vurderinger og utsagn fra representanter for områder som berøres, som bør kjenne hvor «skoen trykker». Det synes jeg det er viktig å lytte til.

Jeg vil på ingen måte angripe at andre har et annet syn, men jeg håper at alle lar seg styre mere av realiteter, fakta og sannsynlighetsovervekt, enn av frykt for det vi ikke kjenner, – og av at forandring er farlig. Jeg tror det vil bli et godt utgangspunkt for regionalt kommunesamarbeid med samling av Hadelandskommunene i ett fylke. Og det må bli Akershus, Lunner og Jevnaker velger ikke Innlandet.