Gå til sidens hovedinnhold

Ap og SP ville ikke støtte spredt boligbygging

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det hersker en pussig forestilling blant statlige byråkrater om at hvis folk bare bor tett nok, så slutter de å kjøre bil til jobb, barnehage, fritidsaktiviteter og besøk. Derfor har det lenge eksistert «nasjonale føringer» for arealplanlegging som sier at boligbygging skal skje sentralt og stadig tettere. Disse føringene har vært akkurat de samme uansett hvilken regjering vi har hatt.

Bygdelista har forsvart folks rett til å bygge og bo i hele bygda så lenge vi har eksistert. Derfor har vi stadig måttet forsvare lokale vedtak mot statlig press i retning av sentralisering og fortetting. Det er ikke alle slike kamper vi har vunnet, trass i regjeringenes uttrykte respekt for lokaldemokratiet. Så da Normann-utvalgets rapport «Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene» ble sendt på høring, foreslo vi følgende tillegg til administrasjonens høringsuttalelse:

Spredt bosetting: Det må tas større hensyn til kommunens egne prioriteringer i spørsmål om fortetting kontra spredt bebyggelse. Det er en entydig trend at barnefamilier ønsker boliger med god plass inne og ute, gjerne eneboliger, mens sentrumsboliger i blokk er mest attraktive for pensjonister. Da må det være mulig for barnefamilier å skaffe seg slike boliger som de ønsker. Det er heller ikke riktig at fortetting fører til vesentlig redusert privatbilisme, slik noen synes å tro. På landsbygda brukes privatbilen i stor grad til arbeidsreiser, og det er de færreste som kan gå til arbeidsplassen, uansett hvor tett folk bor.

Vårt forslag ble vedtatt av kommunestyret. Bare Ap stemte imot, slik de oftest gjør når det kommer et forslag fra Bygdelista.

Nå skal det utarbeides ny arealplan. Bygdelista meiner vi bør tenke de samme tankene når vi planlegger som når vi uttaler oss, derfor fremmet vi følgende forslag i Planutvalget:

Arbeidet med ny arealplan må ta utgangspunkt i KST vedtak den 23/03-21 i sak 28/21, punkt 2 – kulepunkt 7, angående spredt bosetting.

Dette ble også vedtatt mot Aps stemmer. Men nå hadde SP delt seg. Og da saken kom til kommunestyret, hadde Ap og SP snakket grundig sammen, så nå ble forslaget avvist.

Det var ikke mulig å få noe begripelig svar på hvorfor SP ikke lenger vil at vi skal planlegge slik vi har bedt Staten å respektere at vi planlegger. De nærmeste tilløpene til svar var noe slikt som: «Vi trenger ikke bestemme hvordan vi skal planlegge før vi bestemmer hvordan vi skal planlegge», og «det er sikkert ingen helt entydig trend at barnefamilier ønsker god plass».

Under pandemien har de fleste skjønt at vi kan prise oss lykkelige for at vi fortsatt har en stor grad av spredt bosetting her i Gran – det har gitt oss et godt forsvar mot smittespredning. En ny pandemi kan komme i morgen eller om ti år. Derfor er det viktig at vi klarer å ta vare på denne fordelen. Takket være ny teknologi og infrastruktur blir det også stadig enklere å bo og leve der man helst vil.

Før valget i 2019 hadde både Ap og SP skjønt at de måtte love velgerne å støtte bosetting i alle deler av Gran. Det er synd de ikke ville følge opp valgløftene sine i praksis. Vi får bare håpe de husker disse valgløftene når planleggingsarbeidet begynner.

Kommentarer til denne saken