Undertegnede synes det er merkelig at akkurat dere i lokalt Naturvernforbund ikke ytrer uttrykk for faren ved og bygge sykehjem på Sagatangen.

At vi MÅ ha nytt sykehjem i Gran er jo helt klart, der er vi alle enige – men at det godtas at man bygger inntil/på grensene av Jarenvatnet Naturreservat synes jeg lite om.

Ønsker derfor svar på følgende fra Naturvernforbundet:

 • Hvorfor, når kontakt med deres tidligere leder, – ønsker vedkommende IKKE å snakke om Sagatangen?
 • Hvorfor syns dere Fjorda-området er viktigere (ref. Madsen-øya)?
 • Hva mener dere nå om det dere påklaget under Fjorda/Madsen saken hvis man sammenligner? (bygging innenfor 100-metersbeltet)

Sagatangen-prosjektet bryr seg jo ikke om innholdet av:

 • Plan og bygningsloven § 1–8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Til oppmerksomhet er ikke tomta så bred (se bildet).

Skal dere sitte på gjerdet, for så å komme på banen i siste liten, da etter ytterligere flere millioner har blitt brukt?

Flere spørsmål følger:

Når jeg sitter og blar i prosjektet, ser man at

Det skal vel spunters/pæles (slå ned plater for å forhindre grunnvann), dette innebærer det stor støy og vibrasjoner med.

 • Hva da med konsekvensen for naturmangfoldet (fugler/fisk/insekter)?
 • Hva med utslipp i Vigga – kan det skade det viktige kalksjø?

Dette er da en viktig utvalgt naturtype i henhold til Naturmangfoldsloven § 52.

Det skal bygges støttemurer og ny bru.

 • Hva da med kant og vegetasjonssonene langs Vigga og Jarenvatnet Naturreservat?
 • Hva med verningssonene langs vannet i forhold til byggegrensene som Gran kommune har?

LENKE: P:\2209 Sagatangen\04 Tegning\01 dwg\L1_Sagatangen_Snitt A1-SNITT (1) (360online.com)

Når man ser på innholdet av forskriften om fredning av Jarenvatnet Naturreservat – ser man klare retningslinjer om hva man har lov til i og i nærliggende områder. Ikke noe!

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf. dog punktene V og VI):

1.

All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.

Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.

Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.

4.

I tida f.o.m. 15. april t.o.m. 31. oktober er motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lågtflyging under 800 fot over reservatet, forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly samt brettseiling.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Det virker da merksnodig at ikke dere i Naturvernforbundet reagerer.

Hvorfor?

Skjulte grunner eller bare ikke interesserte og/eller gitt opp?

Geolog undersøkelsen er foretatt – dog innbefatter den ikke alt av naturmangfoldet, legg også merke til de få datoene den er gjennomført.

Se rapport (feltarbeidet i tilknytning til utredningen ble utført 11.7., 1.8. og 7.9.2018)

Generelt ble det lagt vekt på å kartlegge karplantefloraen både på land og i vann samt kransalger. I tillegg ble revirhevdende og næringssøkende fugl registrert. Kryptogamer og insekter ble ikke vektlagt, og det er heller ikke opplysninger som tyder på at det er spesielle forekomster innenfor disse gruppene i planområdet. Forekomst av fisk baserer seg utelukkende på eksisterende data fra Naturbase.

LENKE: Microsoft Word – Vedlegg E økologisk verdi.docx (360online.com)

Generelt: Omfatter søndre halvdelen av Jarenvatnet i Gran kommune. Vatnet er svært næringsrikt med mange ulike planter, flere av dem er sjeldne. Kraftig utviklet sumpvegetasjon i strandsonen. Viktig område for fugl under trekk, ved hekking og fjærfelling. Flere kravfulle og sørlige arter hekker her. Verneformål: Bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv

LENKE: Microsoft Word – MU2018-N27 Reguleringsplan for Sagatangen i Gran kommune.docx (360online.com)

Jeg tok en tlf. til den som hadde gjennomført oppdraget. Ble ikke overrasket når jeg spurte hans personlig mening. Anbefaler også dere i Naturvernforbundet å gjøre det samme.

I 2009 fikk vi flere og bedre muligheter til å beskytte natur gjennom Naturmangfoldsloven.

Noe som Gran kommune fremmer – bare ikke her på Sagatangen!

 • Gran kommune mener hensyn til naturen kan unnværes, og tar sjansen på at det går seg til. Hva med og konsekvens analyse bedre enn det de har gjort?
 • Konsekvens analyser BØR ha et tidsperspektiv over for eksempel ett år, så alle årstider inkluderes, ikke bare enkelte dager.

Grønn kommune, er Gran kommune så absolutt ikke!

Statsforvalteren må nok gi flere dispensasjoner – bør vi godta dette?

Gjør dere i naturvernforbundet også det?

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen

Hva med naturmangfoldet i etterkant?

Med store økte påkjenninger med søppel, mikro/nano plast, støy, økt trafikk`/ aktivitet med både ungdomshus o.l., mange og store glassruter/flater som kan være potensielt til hinder for fredet og rødlista fugl/ insekter og annet.

Det bør også belyses hvilke konsekvenser lysforurensing får for dyrelivet.

 • Hva tenker dere om at den, alt skjøre økologiske næringskjeden, – vil den kunne overleve denne påkjenningen over tidsløpet?
 • Vil beveren, flaggermus, de rødlista naturmangfoldet og hele biotop systemet fungere etter hvert?
 • Syns dere at Gran kommune bør få lov til å ødelegge området?

Etter som jeg har forstått så ligger fredningen av HELE Jarenvatnet på bordet til å muligens fredes, mener dere da at det er helt greit og ofre denne plassen?

Eller som spurt før – sitter dere på gjerdet i påvente på noe? Da lurer jeg på hva det er, så ønsker svar!

Min konklusjon:

Så enkelt:

 • Jarenvatnet Naturreservat og nærliggende områder bør vernes i den forstand at støy, underliggende bekker ikke berøres slikt at naturmangfoldet og den biologiske økotop bevares.

Tenker jeg bruker en enkel sammenligning så flere forstår det jeg mener: Naboen har satt i gang ett byggeprosjekt. bygger så et 10 m høyt bygg rett på byggegrensen – hva vil konsekvensene bli på din tomt? Vil du få bedre forhold med sol, skygge, lys – lista er lang!

Vi må spørre oss om

 • Sagatangen er et større byggeprosjekt, hvilken konsekvens vil det få i forholdet til vårt naturreservat?
 • En sak er den langvarig støyende byggetiden. Hva da med etterbruken av den, som ungdomshus, støy, søppel o.l. Den er kanskje enda viktigere.

Med den store påtenkte belastningen av området kan vi bidra til at vi IKKE klarer å bevare vårt naturmangfold.

Ja man kan si at prosjekter av vesentlige samfunnsnyttige betydning ¨trumfer¨ naturen der, da er det så enkelt at jeg kan påstå at man har andre tomtemuligheter.

Husk også at Jarenvatnet Naturreservat ikke ble fredet for 12.10.1990, så det har vel IKKE vært større inngrep der inntil kant og vegetasjonssoner i etterkant, jmf støy, vibrasjoner, utslipp m.m.

Vi i GranMÅbeholde vårt naturmangfold, og vi skal liksom være en grønn og bærekraftig kommune.

Vi har naturen kun til forvaring og lån. Den skal/bør leveres videre i bedre stand til våre etterfølgere.

Personlig hvis prosjektet får fortsette mener jeg at Gran kommune og Statsforvalteren bør innrapporteres for grove overtramp i forvaltningen – de overser flerfoldige lovhjemler og forskrifter.

Plan for biologisk mangfold i Gran kommune sier helt klart, hva som kreves.

LENKE: Naturmangfold – Gran kommune

Man MÅ tenke over at når kommunen ikke viser seg lovgyldige og/eller trumfer gjennom haugevis av dispensasjoner til egen vinst – hvorfor skal vi vanlige folk i gata bry oss om det samme regelverket.

Får vi samme behandling?

Når det gjelder dette prosjektet skal Gran kommune også tenke grundig på faren for presedens.

Ser fram til et utfyllende svar fra Naturvernforbundet i Gran og Lunner.