Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøte i Lunner historielag

Ditt Hadeland

Det ble tidlig på høsten klart at det ble vanskelig å avholde årsmøtet 2021 på tradisjonelt vis. Utviklingen gjennom slutten av året og Regjeringens anbefalinger understøttet dette. Styret i Lunner historielaget foreslo for medlemmene, gjennom lagets hjemmeside, en alternativ løsning, som ble akseptert. Denne gikk kort og godt ut på at styret utarbeidet årsmøtedokumentene og la de mest sentrale dokumentene ut på lagets hjemmeside, for på denne måten å få tilbakemelding fra medlemmene. Synspunkter fra medlemmene, både gjennom sms, e-post og gjennom hjemmesiden, ble så igjen drøftet av styret. De foreslåtte endringer ble innarbeidet i de endelige dokumentene som på nytt ble behandlet i styret. Synspunkter og innspill fra medlemmene ble i all hovedsak vedtatt av styret.

For Lunner historielag som for de fleste andre organisasjoner ble året 2020 et spesielt år. Møter med medlemmer og andre som har lokalhistoriske interesser , ble begrenset, og det er dette som er selve kjernen i en medlemsorganisasjon. I all hovedsak fikk laget utført de oppgavene som er knyttet til mer utendørs virksomhet. Markeringen 8. mai ved Lunner kirke og Rundelen ble gjennomført på tradisjonelt vis. Ordfører Tyrdal holdt tale og la ned blomster ved krigsminnesmerkene. Siden det i

2020 ikke ble mulig med deltagelse fra skolene, var historielaget så heldig å få besøk av Vestre Lunner Musikkforening som spilte både før og etter blomsternedleggelsen. Lunner historielag hadde på våren en stor dugnad for å få ryddet den gamle ferdselsveien fra Lunner kirke og ned mot Lund. Mange har gått denne veien gjennom året og ferdselsveien har blitt ryddet med jevne mellom rom for vegetasjon. Deler av den gamle Vollaveien, som blant annet går forbi to merkede gamle , ble ryddet for vindfall, likeledes er mange gamle boplasser rundt i kommunen som er registrert og merket blitt jevnlig ettersett. Det samme med informasjonsskiltene langs Myllsvassdraget. Den store kontinuerlige dugnaden er knyttet opp til den gamle Kongevegen som går gjennom hele kommunen, fra Ytter-Stryken til Grans grense.

Mange deltar gjennom vår og sommermånedene for å sørge for at traséen er slik at den kan nyttes som det den var opprinnelig –en gammel ferdselsvei . Lunner definerer seg mer og mer som en utbyggingskommune, noe som gjør at deler av traséen sør i kommunen , som mange bruker som turvei, lett kan bli berørt av utbyggingsplaner. Lunner historielag har påtatt seg å holde plassen rundt krigsminnene ved Rundelen i orden, både gjennom beplantning og vegetasjonspleie. En ivrig «gjeng» fra Harestua/Roa har hatt denne oppgaven gjennom mange år.

Historielaget har gjennom mange år forsøkt å arrangere såkalte temamøter. Et godt bidrag til alle de som har lokalhistoriske interesser. I 2020 ble dette naturlig nok vanskelig, ikke minst i forhold til kravet om avstand. Laget greide likevel å avholde tre av de planlagte arrangementene.

I tilknytning til årsmøtet i februar 2020 holdt Gunner Sannerud foredrag om kullbrenning ved hjelp av kullmiler. Kontrollert brenning av trevirke har pågått i mange hundre år i Lunner, og var nødvendig for framstilling av jern ved blant Hakadal verk, fortalte Sannerud. I september, på Harestua samfunnshus, fortalte Anne Volla om «Mine 30 år ved Sandungskalven».

En engasjerende fortelling om kjærlighet, savn, natur, slit-ja, alt et langt liv på en plass midt i Nordmarka kan by på. Historielaget sier i sin årsmelding at »det var en viss nervøsitet hos arrangøren etter hvert som salen fyltes opp og køen utenfor fortsatt var lang». Om lag 80 personer deltok, midt i «Koronatiden».

«Kjenn din kirke» var et spennende arrangement historielaget avholdt sammen med kirkekontoret. Stein Buan fortalte den fascinerende fortellingen om planleggingen og byggingen av Grua kirke. En historie om hvorledes motivasjon hos enkeltpersoner og stor dugnads innsats bidro til å realisere et praktbygg. Trond Hem Stenersen fortalte om ulikt inventar og utsmykking samt viste de frammøtte rundt i kirken.

Det blir spennende å se hvordan 2021 vil utvikle seg. Historielaget håper å kunne avholde noen av de aktivitetene som var planlagt og som laget ikke fikk gjennomført i 2020. Det er bl.a. turistutviklingen i Mylla- og Svea-området, tema om de ulike onnene og bruk av primstav i det gamle bondesamfunnet og ikke minst tema om hvordan det var å drive landhandel i «gamle dager» .

Regnskapet for Lunner historielaget viste et overskudd på om lag kr. 26.000 for 2020. Kassabeholdningen er på i overkant av kr. 5000, men laget har ca. kr 249.000 plassert i bank.

Det kan ofte være vanskelig i en organisasjon å få personer til å ta på seg verv. Lunner historielag er heldig i så måte. Alle som var på valg sa JA til gjenvalg. Styret består for 2021 av følgende: Leder Hugo Hallum, styremedlemmer er Marit Huse, Ragnhild Lindstad, Bjørn Kåre Steinseth og Gunnar Sannerud . Varamedlemmer er Stein Buan og Halvor Gunnar Døhlen. For å gjøre organisasjonen fullverdig er Tor K Munkelien og Arne Fossheim valgt som historielagets revisorer, mens valgkomiteen for 2021 består av Geir Berge, Anne Britt Hoff og Karin Western.

Kommentarer til denne saken