Barnehagen er starten på utdanningsløpet og gir samfunnet en mulighet til å yte en tidlig innsats for at barna skal mestre livet. I dag oppholder mange barn seg flere timer i barnehagen hver uke enn voksne i ordinære, fulle stillinger er på arbeidsplassen.

Dette gjelder barn helt ned i ett års alder, av og til enda yngre. Dette gir barnehagelærerne en stor og viktig rolle i barnas liv. Å være en så viktig del av barnas hverdag og oppvekst, er et stort ansvar. Forskning på tilknytning, stress og barnehjernens utvikling viser tydelig hvor stor betydning det har at barn føler seg sett og forstått. Barnehagene skal være både barnas trygge havn og et godt pedagogisk tilbud, der lek og læring går hånd i hånd.

For å kunne fylle barnas behov er det nødvendig med tilstrekkelig, kvalifisert bemanning. Tillit tar tid.

Selv om dagens bemanningsnorm ser ut til å følges på papiret, gjør barnehagens åpningstider, plantid, pedagogmøter, veiledning, samarbeidsmøter med blant annet BUP og PPT, avvikling av pauser, matservering, foreldresamtaler og utallige andre oppgaver at bemanninga bare strekker til små deler av dagen. På ei småbarnsavdeling kan en ansatt være alene med ti ettåringer på morgenen, før neste vakt begynner.

Denne virkeligheten er til hinder for god kvalitet i barnehagen. Personalet strekker seg så langt for å ivareta barns beste at det fører til brudd på arbeidsmiljøloven og økt sykefravær.

Flere kommuner har de siste årene satt i gang prøveprosjekter med økt grunnbemanning i barnehagene, blant annet Nord-Fron. Kommunen har hatt et høyt sykefravær blant ansatte i barnehagene, som kunne fortelle om hektiske dager der de opplevde å ikke kunne utføre arbeidet tilfredsstillende. Etter grundig kartlegging av arbeidssituasjonen, valgte kommunen å bevilge midler til et prøveprosjekt der de øker bemanninga. I disse dager setter Vestre Toten i gang et tilsvarende prosjekt.

Barnehagene i Gran ser de samme utfordringene som Vestre Toten og Nord-Fron. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Gran ber Gran kommune ta kontakt med disse kommunene for å se hvilke erfaringer de gjør med disse prosjektene.

Årsmøtet ber også kommunen gjøre en tilsvarende undersøkelse av bemanningssituasjonen i barnehagene i Gran, og slik få kunnskap om og forståelse for arbeidet i barnehage og hva som er krevende med dagens bemanning. Årsmøtet oppfordrer Gran kommune til å sette i gang et pilotprosjekt i samarbeid med fagforeningene, med mål om høyere kvalitet og lavere sykefravær i barnehagene.