Det har Statsforvalteren i Innlandet konkludert med. Det er blitt utført tilsyn mot to leger, deriblant en psykiater, en sykepleier, en hjelpepleier og en helsefagarbeider.

Det skriver Oppland Arbeiderblad.

Statsforvalteren har konkludert med at tre av de fem nevnte medarbeiderne har brutt loven om psykisk helsevern da en kvinnelig pasient ble kroppsvisitert Embetet fant ikke grunnlag for å si at den andre involverte legen og helsefagarbeideren hadde begått lovbrudd.

OA har snakket med pasienten saken gjelder. Avisen kjenner hennes identitet, og har valgt å respektere hennes ønske om anonymitet.

– Traumatisk

– Jeg trodde først de skulle gjennomføre kroppsvisitasjon uten avkledning, men det viste seg å ikke stemme, sier kvinnen til OA.

Hun var på dette tidspunkt innlagt etter en akutt hendelse med depresjon.

– Det ble blant annet påvist feil ved at de ikke vurderte hvor traumatisk dette var for meg, sier kvinnen i 40-årene.

Hun forteller at hun ikke ble tilbudt samtale om hendelsen i etterkant.

– Det var veldig traumatisk. Jeg ble rett og slett retraumatisert som følge av det de gjorde, sier kvinnen.

Glad for å ha bli trodd

Både den kvinnelige pasienten og hennes pårørende klaget til Sykehuset i Innlandet og Statsforvalteren. Kvinnen sier til OA at hun er glad for at Statsforvalteren i Innlandet har gitt henne medhold.

– Jeg ser at de har gjort en grundig jobb, og jeg er veldig glad for å ha bli trodd, sier kvinnen.

Kvinnen sier det har vært viktig for henne at hendelsen skulle bli dokumentert.

– Det er viktig at slike ting ikke skjer igjen, spesielt når det gjelder mennesker i sårbare situasjoner, sier hun.

– Ikke praktisert hos oss

Statsforvalteren i Innlandet presiserer at tilsynet har vært mot de aktuelle SI-ansatte, og ikke helseforetaket. Grunnen til det er at man «anså risikoen for rutinesvikt som liten».

I etterkant har Statsforvalteren skrevet at det ville vært like hensiktsmessig å åpne sak overfor sykehuset, men at tilsynets formål er ivaretatt gjennom de allerede åpnede sakene.

Konstituert avdelingssjef Øystein Leonhardsen ved SI Reinsvoll sier sykehuset tar Statsforvalterens konklusjon til etterretning.

– Vi har i forbindelse med tilsynet gjort rede for den aktuelle saken til Statsforvalteren, og framlagt helsepersonellets versjon og dokumentasjon på hendelsesforløpet, sier Leonardsen og legger til:

– Selv om lovverket åpner for slik visitering i særskilte tilfeller, inngår det ikke i våre prosedyrer, og blir ikke praktisert hos oss. Det har vært dialog med pasienten om saken.

Vedtak før eller etter?

Det ble besluttet at den kvinnelige pasienten skulle legges inn på Gjøvik sykehus. Det skjedde etter at hun angivelig prøvde å skade seg selv ved inntak av medikamenter.

Den involverte legen og overlegen, som hadde bakvakt, konfererte og fattet vedtak etter loven om psykisk helsevern at kvinnen skulle kroppsvisiteres. Begrunnelsen var mistanke om at hun hadde gjemt unna flere tabletter.

Pasienten uttrykte motstand mot dette vedtaket. Kroppsvisitasjonen ble utført av to kvinnelige ansatte. Ifølge dokumentasjon om hendelsen ble det funnet medikamenter i en sokk og en hanske.

Det blir også påpekt at de to legenes oppfatning av hendelsene motstrider hverandre.

Legen som hadde såkalt forvakt, oppga at vedtaket ble fattet i samråd med overlegen, mens sistnevnte oppga at han først ble kjent med vedtaket etter visitasjonen hadde funnet sted.

Beklaget hendelsen

Statsforvalteren konkluderte med at det var størst sannsynlighet for at overlegens versjon stemte best.

Legen med forvakt oppgir i sakens dokumenter at hen «har vanskelig for å kunne se hva eventuelt skulle gjort annerledes i situasjonen».

Overlegen i den aktuelle saken sier han opplevde hendelsen som ubehagelig, både med tanke på pasientens opplevelse og at han var ansvarlig for vedtakene. Han skal ha oppsøkt pasienten og beklaget hendelsen.

Statsforvalteren i Innlandet skriver at «Statsforvalteren har forståelse for at avgjørelsen om kroppsvisitasjon ble gjort i en presset situasjon».

«Panikkartet reaksjon»

Ifølge papirene fra Statsforvalteren var pasienten meget kritisk til at hun måtte kle av seg, og at hun opplevde det som dypt krenkende. Klagen viser til at mindre inngripende tiltak skal ha vært forsøkt.

«Da pasienten forsto at visitasjonen skulle gjennomføres, skal hun ha fått en panikkartet reaksjon og vist tydelig motstand», står det i klagen fra pasient og pårørende.

Der framgår det også at pasienten opplevde visitasjonen som dypt krenkende.