Budsjett 2023 for Gran kommune er nå lagt ut på høring til 29. november, før endelig vedtak skal gjøres 15. desember.

Vi er skjermet fra krigen i Ukraina, men energikrisa i Europa og inflasjonen merkes for alle. Økt strømpris og dobling av rentesatsene på kort tid gir betydelige ekstrakostnader også for kommunene.

I rådmannens forslag til budsjett for 2023 var det lagt opp til både å forlenge avdragstid på lån, økt eiendomsskatt og betydelig kutt i drift. I tillegg var det lagt inn bruk av oppsparte midler for å balansere budsjettet. Det er sjelden det har det vært et mer krevende utgangspunkt for å lage et felles budsjett mellom Ap og Sp.

I budsjettet vi har kommet fram til og nå har lagt ut på høring, er det videreført om lag samme bruk av oppsparte midler som rådmannen hadde lagt opp til. Dette gir oss tid til å starte en omstillingsprosess av kommunens virksomhet, som det er lagt inn ekstraressurser til. God sparedisiplin over tid gjør at Gran kommune ligger godt over anbefalt nivå for «penger på bok». Men over tid må kommunens virksomhet tilbake i posisjon for å ha et moderat overskudd, til seinere bruk i investeringer. For å klare dette, må alle bidra og det vil også bli kuttet i politiske godtgjørelser.

Endringer i befolkningssammensetning er et vesentlig forhold som gir omstillingsbehov. Etter flere år med lave fødselstall er det færre barnehagebarn, og de små barnekullene starter etter hvert på skolen. I år har kommunen fått 10 millioner mindre i statlige overføringer pga. lavere barnetall, neste år ligger det an til en reduksjon på ytterligere 7 mill. Selv om det ikke kuttes tilsvarende, vil budsjettet for barnehage og skole reduseres. Derfor må vi se på hvordan vi kan sikre kvalitet og forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte i framtidas barnehage og skole i Gran kommune. Eventuelle endringer i skolestruktur vil baseres på involvering.

Samtidig begynner de store barnekullene født etter 1945 å nærme seg 80 år. Fram til 2040 vil antall innbyggere over 80 vil doble seg. Mange har god helse, men på et tidspunkt vil de fleste trenge litt ekstra hjelp. Derfor velger vi å fjerne noen av de langsiktige kutten rådmannen hadde lagt opp til i omsorgstjenesten. Først og fremst handler det om videreføring av leide plasser for heldøgns omsorg. I tillegg er det viktig å få gjennomført bygging av nytt omsorgssenter på Sagatangen for å møte framtida.

Oppsummering av politiske prioriteringer i forhold til rådmannens budsjettforslag:

  • Kjøp av omsorgsplasser på Røysumtunet og Granhøi videreføres.
  • Støtte til drift av idrettsbanen i Brandbu og leie av idrettshallen på Hadeland videregående kuttes ikke i 2023, og vi vil gå i dialog med Idrettsforeningen om videre drift for kommende år.
  • Avtalen med lokaler for bibliotek i Brandbu videreføres, men vi ønsker se nærmere på alternativer for å drifte bibliotek.
  • Medlemskap i Visit Øst-Norge (tidligere Visit Innlandet) videreføres, for å ivareta ei betydelig reiselivsnæring i Gran kommune og samarbeidet om reiseliv på Hadeland.
  • Det settes av 1 million kroner til nye læremidler i 2024.
  • For 2023 er det lagt opp til en budsjettreduksjon på skole og barnehage i tråd med rådmannens forslag. Framover mot 2026 vil det bli en ytterligere reduksjon pga. færre barn.
  • Ansvar for kommunale veier overføres ikke til innbyggerne, på den måten rådmannen opprinnelig foreslo, men vi vil se på muligheter for å samordne og vurdere drift i egen regi i forhold til leie av tjenester, slik det gjøres på deler av virksomheten i dag.
  • Kommunens rolle som tilrettelegger og utvikler må styrkes hvis vi skal sikre vekst. Vi prioriterer derfor å bruke ressurser for å styrke kommunens kapasitet til å samhandle bedre med de som vil satse i kommunen vår.
  • Politiske godtgjørelser reduseres med 500.000 kroner for 2023 og ytterligere 500.000 kroner fra 2024
  • Eiendomsskatten økes i 2023 med 0,5 promille av takstgrunnlaget for eiendom, mot rådmannens innstilling som var på 1 promille.

For øvrig er en av de største satsingene i 2023 nye avtaler med legekontorene, for å sikre at vi kan rekrutterere og beholder fastleger.

Dette er et utdrag av noen hovedprioriteringer. Vi anbefaler alle å ta en titt på budsjettdokumentet, for nå er det innbyggerne sin tur til å gi innspill til budsjettet innen høringsfristen 29. november.