Oppland skal spille en hovedrolle i det grønne skiftet. Det er derfor viktig at miljø og klima gjennomsyrer alt vi gjør. Det grønne skiftet kan ikke forstås som én sak for én sektor, men heller som en ramme for alle sektorer.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF jobber sammen for ei grønn framtid. Vår visjon er et klimanøytralt Oppland med bærekraftig verdiskaping og velferd. Det skal sikre at våre barn og barnebarn har nok og sikker mat på bordet, ren luft å puste i, grønne skoger og et klima som ikke skaper ødeleggelser og skader.

Det grønne skiftet er en tanke- og gjøremåte som handler om å redusere utslipp og utnytte ressursene bedre. Slik må vi alle tenke og handle for å nå målet vårt om ei trygg framtid. Bønder, bussjåfører, lærere og ingeniører, vi må alle ta nødvendige grep for å gjøre arbeidsområdene våre mer klimavennlige.

Vi må minne oss selv på hvorfor. I Oppland lever vi tett på klimaendringene, og hvis vi ikke begrenser utslippene vil storm, ras, issmelting og flom skade oss, hjemmene våre og bedriftene våre ytterligere i framtida. Det bør være motivasjon god nok for oss alle.

Stortinget vedtok i midten av juni at Norge skal være klimanøytralt innen 2030. Flertallet vedtok dette mot Høyre og Frp sine stemmer.

Uka etter vedtok fylkestinget at Oppland skal være klimanøytralt innen 2025. Akkurat som i Stortinget ble dette vedtatt mot Høyre og Frp sine stemmer.

Klimabevissthet skal være gjennomgående for alle sektorer i Oppland. Fylkeskommunen må ta sin del av ansvaret. Vi skal være pådrivere for miljøvennlig transport på veg og bane. Spre kunnskap om bærekraftige løsninger. Og utdanne innovative og kreative ressurspersoner som kan bidra til et grønt skifte.

God klimapolitikk og god næringspolitikk henger sammen. Klimautfordringene er ikke bare begrensende, men gir også store muligheter. Fylkeskommunen skal fortsatt drive en offensiv næringspolitikk. Nye framtidsretta jobber er viktig for å finansiere velferdssamfunnet vårt. Vi skal derfor bruke våre virkemidler til å utvikle ny teknologi, forbedre ressursutnyttelsen og skape flere grønne arbeidsplasser.

Vår politiske samarbeidsplattform Grønn framtid er grunnlaget. Fylkesutvalget har gitt komiteene i oppdrag å foreslå klimatiltak innen sine fagfelt. Vi har avsatt en egen pott til grønn politikkutvikling, for å styrke dette arbeidet ytterligere. Og vi har utfordret enhetene i fylkeskommunen til å komme opp med klimakloke tiltak. Ambisjonene er vedtatt og verktøykassa fylles opp. Vi er derfor godt på veg inn i ei grønn framtid.