I tilknytning til siste kommunestyremøte 19. november ble det gitt en muntlig orientering om tilstanden i grunnskolen. En tilstandsrapport er deretter fremlagt som dokument for kommunepolitikerne til drøfting i neste kommunestyremøte.

Gran Arbeiderparti er opptatt av at skolen i Gran skal være en sterk bidragsyter til elevens utvikling og læring. Tilstandsrapporten er vårt viktigste grunnlag for gjøre kommunale valg og prioriteringer for en god skole. Tilstanden i skolen har endret seg betydelig siden forrige rapportering for halvannet år siden. I dette innlegget har jeg lagt vekt på tre av de mest sentrale utfordringene vi står overfor i Gran: Gutters samlede poengsum etter ti års skolegang, eksamensresultatene i matematikk for alle elever og gutters leseferdigheter på nasjonale prøver i 5. trinn.

Gutter i Gran og grunnskolepoeng

Kvalitetsplanen for grunnskolen 2013–2016 har som mål at Grans elever skal opp på nasjonalt nivå eller bedre i grunnskolepoeng. Tallene vi har funnet på Skoleporten.no viser at jenter i Gran skårer omtrent likt som landsgjennomsnittet, mens gutter skårer dramatisk lavere enn landsgjennomsnittet og hele 7,2 poeng lavere enn jentene. Dette er urovekkende med tanke på både muligheter for inntak på ønsket utdanningsprogram og frafall i videregående skole.

Eksamensresultater i matematikk 10. trinn

Matematikk er et eget satsingsområde i Kvalitetsplanen. Målet for perioden er at eksamensresultatene for elevene i Gran skal være like eller bedre enn nasjonalt nivå. Eksamensresultatene 2015 viser at matematikk er en nasjonal og lokal utfordring, men at Gran har en større utfordring enn mange ut fra resultatnivå og svingninger fra år til år og fra skole til skole.

En ny læreplan i matematikk ble fastsatt i 2013. Den legger betydelig mer vekt på algebra i tillegg til progresjon i grunnleggende ferdigheter. Lærebøkene ved ungdomsskolene er dårlig egnet til å møte læreplanens nye krav fordi de ble laget til en læreplan som ikke lenger gjelder. Arbeiderpartiet mener det er viktig at ungdomsskolene i Gran får nye læremidler i matematikk for alle tre klassetrinn fra skolestart 2016. Videre støtter vi forslag om å sette i gang et arbeid med en egen plan for hvordan den systematiske matematikksatsingen skal være de neste 4–5 årene. Det bør snarest mulig innføres en ordning med matematikkveiledere ved alle skoler.

Nasjonal prøve i lesing på 5. trinn

Lesing er en grunnleggende ferdighet som alle lærere har ansvar for å undervise i på alle klassetrinn. I lesing er resultatene blant gutter nedslående. Høsten 2014 var det ca. 20 % flere gutter i Gran enn i Norge for øvrig som befant seg på laveste mestringsnivå i lesing. Vi vet at det arbeides godt på mange skoler, men resultatene viser at det må arbeides mer systematisk og kunnskapsbasert for å bedre leseopplæringen for gutter i hele grunnskoleløpet. Arbeiderpartiet vil fremme forslag om en ny plan for leseopplæring der satsing på gutters lesekompetanse vektlegges spesielt og der skolebiblioteket trekkes inn som en viktig ressurs i tillegg til leseveiledere ved alle skoler.

Gran Arbeiderparti er bekymret for gutters lave læringsutbytte

Kommunestyrerepresentanten Strand stilte våren 2015 spørsmål til ordføreren om de store kjønnsforskjellene i lesing på 5. trinn. Ordføreren svarte at skolene selv ikke har rapportert om spesifikke utfordringer, men at prioritering av ressurser og kompetanse rettet mot disse elevene kan ha vært for svak. Skolene opplever en gjennomgående knapphet på ressurser som gjør at de derfor bl.a. ikke evner å gjennomføre lesekurs i så stor grad som ønskelig, svarer ordføreren i mai.

Arbeiderpartiet etterspør en tilstandsrapport som tydelig peker på de store utfordringene vi står overfor, som analyserer resultatene i lys av lokale forhold og som foreslår tiltak som kan snu den negative utviklingen av gutters lave læringsutbytte.

En million ut over ordførerens forslag

Gran Arbeiderparti gikk til valg på et omfattende skolepolitisk program for kvalitet i skolen. Vi ønsker å spille på lag med de andre politiske partiene, lærerne, deres organisasjoner og skolenes samarbeidsutvalg. For å styrke skolen, foreslår Gran Arbeiderparti 1 million kroner ut over ordførerens forslag til budsjett for 2016.