I Hadeland 30.06. omtales spørsmål som ble stilt skriftlig av Gran Senterparti til kommunestyremøtet der saken om Hadeland Energi ble behandlet. Det er rådmannen i Gran som uoppfordret har oversendt dette til avisen. Det stilles samtidig spørsmål ved om det faktisk er fremmet spørsmål om å se aksjonæravtaler.

Jeg ble oppringt av rådmannen om samme spørsmål torsdag 25.06. Jeg sjekket umiddelbart opp med kommunestyregruppa til Senterpartiet, og fikk tilbakemelding om at det var ikke var blitt fremmet skriftlig spørsmål om innsyn i aksjonæravtaler, men at et tilsvarende spørsmål var blitt fremmet muntlig av en kommunestyrerepresentant i kommunestyremøtet den 9. juni, som behandlet samme sak. Det muntlige svaret som ble gitt ble forstått slik at det ikke ville bli gitt innsyn.

Rådmannen ble konfrontert med dette, men kunne ikke huske at et slikt spørsmål var stilt. Rådmannen ringer så tilbake kort tid etter og hevder det ble stilt et spørsmål om å offentliggjøre avtalene. Senterpartiets representanter har ikke oppfattet spørsmålet på denne måten. Det er tvert imot en forståelse for at framforhandlede aksjonæravtaler kan inneholde forhold som ikke uten videre kan offentliggjøres. Derimot bør et lukket kommunestyremøte kunne være en god arena for et kommunalt eid selskap til å presentere framforhandlede avtaler – før eierne tar stilling til resultatet. Et flertall av kommunestyrerepresentantene i Gran vedtok likevel å gå inn for salg av Hadeland Energinett og Hadeland Energi Strøm den 24.06., uten å ha fått se de framforhandlede avtalene.

Det ble ikke skrevet referat i kommunestyremøtene som behandlet saken, med oversikt på hvilke spørsmål som ble stilt. Hadde det blitt gjort ville det fjernet problemet med at spørsmål og svar ikke huskes, eller huskes på ulik måte. Behandling av store og viktige spørsmål, som framtiden til Hadeland Energi, fortjener bedre.

I samme oppslag den 30.06. er også bruken av suksesshonorar til konsulentselskap omtalt og forsvart. At et kommunalt eid selskap bruker slike avtaler er etter mitt skjønn ikke optimalt. Men hovedproblemet oppstår når en rådmann bruker samme konsulentfirma til å bidra med saksunderlag til kommunestyret – og ikke innhenter nøytrale og uavhengige vurderinger.

Manglende innsyn i avtaler og et saksunderlag bygd på vurderinger fra et konsulentselskap med suksesshonorar, minner ikke om et godt beslutningsgrunnlag for framtiden til Hadeland Energi.