Harald Tyrdal: Selvfølgelig tar vi ansvar

Ordfører Harald Tyrdal.

Ordfører Harald Tyrdal. Foto:

Av
DEL

LeserbrevLasse Lehre er i leserinnlegg bekymret for at Lunner kommune har en ordfører uten ansvar. Jeg kan betrygge Lehre om at ordfører har tatt, tar og vil ta ansvar – på lik linje som sittende og tidligere kommunestyre må ta ansvar for vedtak, prioriteringer og vegvalg som er tatt og tas.

Det var nettopp derfor vi i desember vedtok et krevende, men nødvendig budsjett for Lunner kommune, som for 2020 utvilsomt synliggjør behovet for endring og omstilling – og som viser at det er behov for å redusere utgiftene slik at de balanserer med inntektene. Og det var derfor jeg, sammen med kommunestyrets flertall, unnlot å stemme for Høyre sine forslag om uforsvarlig økt pengebruk i budsjettet for 2020. Forslag med urealistisk inndekning som bare ville ført Lunner kommune i en ytterligere forverret økonomisk situasjon.

Samtidig som jeg tar ansvar for det overnevnte, ville det vært utrolig merkelig om jeg, som ordfører, ikke hadde uttrykt en bekymring over hva reduserte overføringer fra staten til Lunner kommune medfører. Det ville vært underlig om jeg, som ordfører, ikke kommenterte at for lite i overføringer fra staten, kombinert med nye lovpålagte oppgaver som ikke er fullfinansiert, og reduksjon av kommunenes mulighet til å ta inn inntekter får konsekvenser for det tjenestetilbudet vi kan yte i Lunner. Dette ville jeg gjort uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering – fordi jeg mener vi trenger sentrale politikere som prioriterer velferd der folk bor og får tjenester. Og ja, jeg håper også på et regjeringsskifte i 2021, fordi vi trenger partier i regjering som prioriterer landets midler annerledes.

Forrige uke var jeg til stede på KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) sitt kommunalpolitiske toppmøte sammen med ordførere og rådmenn fra hele landet. Det var svært mange ordførere der, uavhengig av partitilhørighet, som uttrykte bekymring over reduserte overføringer fra staten. Det dårligste økonomiske opplegget for kommunene på 15 år, og det tredje året på rad nå i 2020 med null-vekst i overføringer samlet sett, fører til at svært mange kommuner må redusere sine utgifter.

Hadde Lasse Lehre imidlertid lyttet til hva jeg også har uttalt en rekke ganger de siste par årene, så hadde han også fått med seg at jeg har vært tydelig på at reduserte inntekter fra staten ikke er den eneste årsaken til Lunner kommune sine økonomiske utfordringer. Vi må erkjenne at driftsutgiftene har økt mer enn inntektene samtidig som finansutgiftene har økt (stort sett som resultat av vedtak Høyre også har stemt for). Vi bruker langt mer penger på å drifte våre pleie- og omsorgstjenester enn sammenlignbare kommuner gjør. Vi må erkjenne at vi ikke har klart å endre utgiftsnivået raskt nok og at nødvendige grep ikke er tatt tidlig nok.

Her har vi et felles ansvar – sammen med rådmannen som har det utøvende ansvaret for at budsjett som er vedtatt overholdes. Vi må alle bidra i arbeidet med å sikre at kommunen ikke bruker mer penger enn det vi har av inntekter, og at de pengene vi har til rådighet brukes på en så fornuftig måte som mulig.

Flertallet, som vedtok Lunner kommune sitt budsjett for 2020, har satt det å sikre god økonomistyring svært høyt på dagsorden. Vi er beredt til å ta dette ansvaret. Det var derfor vi vedtok at arbeidet med å bedre kommunens økonomiske situasjon skal stå på dagsorden i hvert formannskapsmøte. Kommunen må gjennomføre omstillingen i nært samarbeid med de ansatte – og derfor vedtok vi at det skal gjennomføres møter i partssammensatt utvalg i forkant av hvert formannskapsmøte. Det er i samspillet mellom ansatte, rådmann/kommunalsjefer/ledere og politikere vi kan finne de beste løsningene for veien videre.

Høyre er forøvrig representert i formannskapet (som er kommunens økonomiutvalg) og har gjennom sin deltagelse der hatt alle muligheter til å fremme forslag i budsjettbehandling, budsjettjustering, årsregnskap osv som evt. ville ha bedret Lunner kommunes økonomiske situasjon. Jeg kan ikke erindre at det er fremmet noen konkrete forslag om dette – og det er trist dersom Lasse Lehre gjennom sitt innlegg forsøker å lage et politisk spill av en alvorlig situasjon og med dette unndra seg et medansvar for å rette opp i denne situasjonen.

Avslutningsvis vil jeg si meg enig i Lehre sine avsluttende ord i leserinnlegget om at slik situasjonen er i Lunner, så må alle steiner snus og vi må finne veier videre som gjør at vi kan drifte forsvarlige tjenester innenfor de rammevilkårene staten gir oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags