Hilde Smerud: Veinavn i Gran kommune ved Gulsjø-området

Av
DEL

MeningerFor mange år siden ble det vedtatt å gi veinavn til de fleste veiene i kommunen. Dessverre tok ikke kommunen kontakt med velforeningene o.l., men sannsynligvis ble det skrevet under kunngjøringer i avisen Hadeland. Vi har abonnert på avisen i veldig mange år, men fikk ikke med oss dette. (Det gjorde heller ikke flere av naboene.)

Da vi fikk beskjed om ny adresse, protesterte både vi og naboene med én gang, men fikk beskjed om at det var for sent å endre dette. Det var kommet inn ett forslag på veinavn så derfor ble det valgt. Den gang tok man altså ikke hensyn til hva befolkningen ønsket. Vi har hele tiden ment at veinavnene i bygda bør være navn som «alle» i bygda kan kjenne seg igjen i, f.eks. bygdenavnet og -vegen/-gutua/-bakken etc. Hovedveien heter Hennungvegen og er den beste beskrivelsen på veien, nemlig at den går til bygda Hennung. Denne veien ender på en snuplass (for skolebussen), men de husene som ligger litt lenger inn har også dette veinavnet. Midt i bygda tar det av en vei som går til nå nedlagte Hennung togstasjon. Fra togstasjonen og til snuplassen fortsetter veien som en sløyfe via private veier. Først via en vei som nok er opparbeidet av Brandbu Almenning og som nå er overtatt av et veilag (Nordre Hennung veilag sammen med BTA) der vi må koste vedlikehold, brøyting og støing selv. Denne veien mener vi bør hete Gulsjøvegen fordi den går til Gulsjøen. Jeg mener å ha sett dette navnet på et kart. Like før bommen (altså før man kommer inn i allmenningens område) og der det står noen felles søppelkasser (stedet kalles Rampa), går det av en ny vei som er bekostet av oss fastboende. Den mener vi enten bør hete Nordre Hennung veg (til den støter på Hennungvegen) eller at Hennungvegen fortsetter hele veien fra snuplassen til «Rampa».

For fire-fem år siden tok jeg kontakt med kommunen for da hadde vi naboene snakket sammen og var veldig frustrerte over veinavnet (vi fikk ikke ting som ble utdelt av andre enn posten mm) og vi følte heller ikke noe kjennskap eller «eierskap» til veinavnet som vi hadde blitt pålagt. Jeg snakket med en person i kommunen som sa at hvis samtlige berørte personer, skrev under på et brev/søknad om veinavnskifte, var det bare en formalitet å få endret det. Det viste seg at de som bodde langs den kommunale veien (fra Hennungvegen til Hennung stasjon), ikke hadde noen sterke ønsker om å endre navnet, mens samtlige av både fastboende og hytteeierne som bor langs de private veiene, hadde veldig lyst på navneendring. Vi innkalte derfor samtlige berørte til et møte. Der kom det fram at alle støttet oss, men at det var opp til de fire fastboende husstandene å fastsette navnet. Hytteeierne mente at det var vi som brukte adressene mest og om det ble Hennungvegen eller Nordre Hennung veg og Gulsjøvegen var litt opp til oss.
Vi sendte søknaden og den kom opp i kommunestyret, men ble dessverre nedstemt. Jeg fikk da begrunnelsen (av en kommunestyrerepresentant) at det ble for dyrt, men at vi kunne søke på nytt senere. Vi hadde tilbudt oss å betale for de to veiskiltene, så jeg skjønte ikke dette og kontaktet Kartverket om det var de som var dyre, men de tar ingenting for å skifte veinavn. I fjor søkte vi på nytt, men da ble det stoppet av administrasjonen fordi de ikke kunne ta slike saker i sommerhalvåret.
Da jeg så at saken om veinavn i Gulsjø-området var ute til høring, skrev jeg et høringsbrev der jeg mente at våre veier burde bli sett på i sammenheng med saken, spesielt siden vi ønsker at Gulsjøvegen skal fortsette fram til Hennung stasjon. Da hadde det jo vært logisk å ta med den siste delen av Hennungvegen/Nordre Hennungveg også. Da en kommunestyrerepresentant (Jul Tore Kittelsrud, Frp) tok opp saken, endte det med at hele saken ble utsatt slik at flere kunne komme med innspill.

Nå er saken oppe igjen i kommunestyret (sak 37/20) der vi mener våre veinavn burde vært tatt med. På side 2 i saksdokumentet står det bl.a.: «Vedta navn på 16 skogsbilveier. ... En merknad om navneendring på allerede vedtatt veinavn. En navneendring av allerede vedtatt veinavn med adresser, kan ikke gjøres før alle eiendommer som skal adresse i Gran kommune har fått varsel og anledning til å uttale seg om dette.» Men vi har jo allerede fått alle involverte/berørte eiendomseiere (både fastboende og hytteeierne) til å underskrive at vi ønsker dette! Det begynner nå å likne på uvilje og jeg mener at Gran kommune har sagt de skal være en JA-kommune. Jeg synes at kommunen burde være ydmyke nok til å være medgjørlige når de som har laget, må vedlikeholde og betale alt vedr. veien(e) sin(e) har et ønske om egnet veinavn. At kommunen ikke tok seg bryet første gangen å undersøke/informere de berørte den gangen, kan man altså enkelt rette opp igjen ved å vedta ønsket endring.

Er meningen at vi må sende søknad før hvert kommunestyre eller brev til administrasjonen f.eks. hver måned? Dette er en viktig sak for oss som bor nord på Hennung og vi kommer ikke til å gi oss før vi får det navnet vi mener er riktig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags