Vi HAR likestillingsutfordringer, det beskriver Likestillingsmeldingen som ble lagt frem høsten 2015. Likelønn, arbeidstid, deltid, pensjon og arbeidshelse er dessverre fortsatt like aktuelle på dagsorden til årets 8. mars.

Akkurat i dag, passer det godt å snakke om likelønn og verdsetting, eller skal vi heller være ærlige å si: mangelen på sådan!  Hva mener NSF når vi snakker om likelønn og verdsetting:

Ulik verdsetting.

Likelønnskommisjonen (2006) slo fast at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Når arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk lønnes lavere enn mannsdominert arbeid, kalles det verdsettingsdiskriminering.

I 2015 foretok Norsk Sykepleierforbund en sammenligning mellom yrker som krever tre års høyere utdannelse. Denne viste at typisk mannsdominerte yrker som ingeniører, journalister, kommunikasjonsrådgivere, økonomer, politibetjenter, grafisk designere og systemutviklere - tjener mellom 50. 000 og 180.000 kroner mer i snittlønn enn sykepleiere!

Argumentene vi ofte hører er at lønn er rekrutterende for å få kvalifiserte søkere til stillinger. Med dagens sykepleiermangel i flere av fylkets kommuner stiller jeg derfor spørsmål ved om ikke tiden er overmoden for å benytte lønn som virkemiddel for å rekruttere nødvendig sykepleierkompetanse! 

Livsløps – lønnstap.

Det må være rimelig å forvente at utdanning skal lønne seg, også for yrker i offentlig sektor. Men, virkeligheten er annerledes, noe en undersøkelse fra SSB viser: Sammenlignet med en person med kun videregående skole, allmennfag, vil en sykepleier over livsløpet tjene 13 prosent mindre og en barnehagelærer 20 % mindre!!

Dette er eksempler på yrker som er helt avgjørende for landets velferd, og som må gjøres mer attraktive for framtidas unge.

Arbeidskraftbehov- behov for eksperter.

Sykepleiere er kunnskapsarbeidere, eksperter på sitt fagfelt, og i 2035 vil vi i følge SSB mangle 30 000 sykepleiere, jordmødre og helsesøstre. Det er åpenbart kjønnsforskjeller i hvordan kunnskap blir vurdert, og det er uakseptabelt at dette får vedvare. Både myndigheter og arbeidsgiverne må ta et større ansvar for denne urettferdigheten.

Med verdsetting av kompetanse mener vi at kvinner og menn skal vurderes på samme måte og få uttelling for utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse, akkurat slik likestillingslovens likelønnsbestemmelse legger opp til.

Så ja, det er faktisk på tide at ansvarlige myndigheter setter inn tiltak og sørger for at likestilling IKKE går i revers.  De kan, hvis de vil, gi gass forover og sørge for at paroler om likestilling og verdsetting ikke blir nødvendig på 8.mars i årene framover!