FAU i Kalvsjø barnehage: Barnehagesituasjonen i Grindvoll og eventuell påvirkning av Kalvsjø barnehage

FAU i Kalvsjø barnehage: Ved tre av dem. Linda Haga, Nina Stokke Elverud og Lise Kjexrud-Egge (leder).

FAU i Kalvsjø barnehage: Ved tre av dem. Linda Haga, Nina Stokke Elverud og Lise Kjexrud-Egge (leder). Foto:

Av
DEL

MeningerFAU i Kalvsjø barnehage har de siste ukene fulgt både mediedekningen og brev skrevet til kommunen om barnehagesituasjonen på Grindvoll med stor interesse. I starten av mediedekningen av denne saken dreide kommunens (rådmannens) fokus seg hovedsakelig om den økonomiske biten rundt skjebnen til Grindvoll barnehage. Det gleder oss at fokuset nå dreies over mot kvaliteten på barnehagehverdagen; og med våre barn i fokus til fordel for kun økonomi.

Med kvalitet i barnehagehverdagen for øyet ønsker vi i dette brevet å rette fokuset på Kalvsjø barnehage, med et sterkt ønske om ikke å gjøre om gymsalen til en ny barnehageavdeling, dersom det går til det punktet at Grindvoll barnehage blir nedlagt.

Bruken av gymsalen i barnehagehverdagen

Per i dag består Kalvsjø barnehage av 83 barn fordelt på fem avdelinger. Hver avdeling, med unntak av én, som ble påbygd i 2013, består av to rom der alt fra 13 til 22 barn i sin mest aktive alder skal fordeles. I og med at bygningsmassen til Kalvsjø barnehage opprinnelig ble bygd til skole og ikke til barnehagedrift, er blant annet lokalene svært lite tilpasset en aktiv barnehagehverdag med mange barn. Barna er derfor helt avhengige av et stort uteareal, i tillegg til gymsalen. Gymsalen brukes aktivt daglig av alle avdelingene for nettopp å kunne dele opp avdelingen i mindre grupper.

Gymsalen er en populær arena både for de minste og for de største barna. Her får de utfolde seg fysisk på en helt annen måte enn hva de får inne i de små avdelingene. Gymsalen blir brukt både som en avveksling til avdelingene og der krevende værdager gjør det vanskelig å være ute. Hvordan vil hverdagen for barna i Kalvsjø barnehage bli, dersom de mister en avgjørende arena for fysisk utfoldelse i løpet av deres hverdag?

Bruken av gymsalen av nærmiljøet på kveldstid og i helger

I tillegg til å være et ettertraktet samlingssted for barna i barnehagen, blir også gymsalen aktivt brukt av nærmiljøet. Her trener blant annet idrettsgrupper og det samler småbarnsforeldre i nærheten til organisert trim. Gymsalen er også populær å leie i helger for bruk til feiring av bursdager til barn som går i barnehagen. Hva vil det gjøre med bygda og nærområdet dersom gymsalen som viktig samlingspunkt blir fjernet?

Effekten av å øke antall plasser i Kalvsjø barnehage

Vi mener at Kalvsjø barnehage er stor nok som den er. Kalvsjø barnehage er i dag den barnehagen i kommunen som har størst barnegrupper, dette til tross for at bygningsmassen langt på vei ikke tilfredsstiller moderne løsninger til hvordan barnegrupper bør inndeles i en barnehage. Dette blir også bekreftet i en rapport fra kommunen selv fra 2013 (Arkivsaksnr: 12/480-4).

Flere av medlemmene i årets FAU har erfaring fra barnehagen fra flere år tilbake. Inneværende barnehageår er første året på lenge der foreldregruppen jevnt over har vært fornøyde med inndeling og organisering av barnegruppene. Tidligere år har enkelte foreldre ytret et ønske om å søke barna sine vekk fra Kalvsjø når barna skal opp i storbarnsavdelingene, med begrunnelsen store barnegrupper fordelt på et for lite inneareal, som dermed fører til mye støy, opplevelse av kaos i levering/hentesituasjoner, og slitne barn ved dagens slutt.

Barnehageåret 2019/2020 derimot, har tilbakemeldingene fra foreldre og ansatte på storbarnsavdelingene vært utelukkende positive etter at kommunen etter en endring av vedtektene for barnehagene i 2018 vedtok å redusere antall plasser i barnehagen med 6 plasser, med virkning fra inneværende barnehageår. Dette har gitt rom for å redusere de største avdelingene noe. De ansatte melder om en vesentlig forskjell i barnehagehverdagen etter reduksjonen. Tilbakemeldingene går på at hverdagen er roligere, det er enklere å dele inn barna i mindre grupper og barna føler seg sett både ved levering og henting. Foreldrene opplever også at det er større rom for «den gode praten» med de ansatte. Det merkes med andre ord godt at storbarnsavdelingene har blitt redusert med seks plasser.

Å fylle opp en barnehage til randen er ikke god samfunnsøkonomi, og gir etter vårt syn grobunn for senere problemer i utdanningsløpet. I de tilfellene der en står ovenfor problemer med en viss atferd viser forskning at dette forsterkes i større barnegrupper. Dette gjenspeiles også i rapporten «Psykisk helse i alt vi gjør – men hvordan?”, der det kommer fram at utilstrekkelig plass henger sammen med utagering og sinne over tid hos barn.

Når vi endelig har kommet dit der både ansatte, barn og foreldre begynner å bli mer fornøyde – hvorfor må vi gå to skritt tilbake? På bakgrunn av både tidligere erfaringer og forskning vet vi at dette kommer til å gå ut over kvaliteten i hverdagen til barna våre. Er det ikke da bedre å dyrke videre noe vi ser at fungerer bra?

Trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehagebarn – kommunens nye satsingsområde

Lunner kommune har nylig utformet en plan for trygt og godt barnehagemiljø for alle. I dette ligger blant annet at barnehagene skal jobbe aktivt for å forebygge mobbing og andre krenkelser. Kalvsjø barnehage har i årsplan for perioden 2019–2022 inntatt kommunens satsingsområde som ett av to fokusområder for perioden, og de ansatte gjennomgår blant annet nettkurs, temakvelder og opplæring i «trygghetssirkelen», for å heve kompetansenivået innenfor dette området.

FAU kan ikke se at en utvidelse av barnehagen oppfyller kommunens mål om et trygt og godt barnehagemiljø, all den tid man har erfart at en reduksjon av barnegruppene gir et roligere miljø og økt mulighet for å se det enkelte barnet og situasjoner som krever særskilt veiledning av en voksen.

Avslutningsvis ønsker vi i FAU å spørre om kommunen har vurdert alternativet å opprette en ren utebarnehage i stedet for en utvidelse av gymsalen på Kalvsjø?

Vi ønsker igjen å understreke viktigheten av ikke å gjøre Kalvsjø barnehage større enn den er, og spesielt ikke ved å bygge om gymsalen til en ny avdeling.

BAKGRUNN:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags