Akuttberedskap der folk bor

LOKALMEDISINSK SENTER: – Senterpartiet mener det er sterkt ønskelig med et lokalmedisinsk senter også på Hadeland, skriver Kjersti B. Fremstad. Sist det var snakk om et slikt senter lokalt, var det tenkt plassert i nærheten av nødetatsbygget, her under bygging. Arkivfoto

LOKALMEDISINSK SENTER: – Senterpartiet mener det er sterkt ønskelig med et lokalmedisinsk senter også på Hadeland, skriver Kjersti B. Fremstad. Sist det var snakk om et slikt senter lokalt, var det tenkt plassert i nærheten av nødetatsbygget, her under bygging. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Kjersti B. Fremstad 

Helsetjenester til våre innbyggere skal være et gode for hele samfunnet og for mennesker i alle livssituasjoner, noe som gir grunnlag for bosetting og næringsliv. Et desentralisert helsevesen er nødvendig for å skape likeverdige helsetjenester, også i Oppland.

I disse dager er det en omfattende offentlig utredning ute på høring. NOU 2015:17 Først og fremst: presenterer tiltak for å bedre akuttberedskapen utenfor sykehus. Det finnes vel nesten ingenting som er viktigere for våre innbyggere enn hvordan vi som politikere bidrar til å rigge de akuttmedisinske tjeneste.

Likeverdige helsetjenester trengs for å skape trygghet for ungdom som vil etablere seg i vårt langstrakte fylke. Senterpartiet vil ha et demokratisk styrt og folkelig forankret helsevesen. Da trengs det blant annet en godt utbygd kommunehelsetjeneste.

Vi trenger et helhetlig system som skal medvirke til å utvikle bedre kvalitet og trygghet i tjenestene. Kvalitet handler ikke bare om effekt av behandling og overlevelse, å hindre skader og uønskede hendelser, men også om tillit, verdighet, nærhet, hjem og pårørende. Trygghet henger også sammen med nærhet til sykehustilbud og at tilbudet er forutsigbart. Dette er spesielt viktig når det kommer til det akuttmedisinske tilbudet. De geografiske forholdene i Oppland er et faktum.

De prehospitale tjenester består av fastlege, legevakt, pleie- og omsorgstjeneste i kommunen, nødmeldetjeneste, bil-, båt-, og luftambulanse. Kommunene og helseforetak har felles ansvar for å sikre befolkningen et godt akuttmedisinsk tilbud.

Nærhet til helsetjenesten er viktig, og behandling ved lokalmedisinske sentre kan i mange tilfeller erstatte behandling på sykehus. Pasienter slipper å reise mange mil til sykehus for å få enkel oppfølging og behandling kan i mange tilfeller være like godt eller bedre på et lokalmedisinsk senter i nærmiljøet. Hvilke funksjoner som bør legges til et lokalmedisinsk senter må vurderes ut fra lokale forhold og behov. Det er viktig å se på muligheter for å samlokalisere funksjoner for utsatte pasientgrupper med behov for langvarige tjenester. En slik samlokalisering av flere tjenester vil gjøre det enklere å bygge opp døgnplasser for observasjon. Samlokalisering vil også gagne tjenester som habilitering, rehabilitering og lindrende behandling. Per i dag har vi LMS på Otta og på Fagernes, og Senterpartiet mener det er sterkt ønskelig med en etablering også på Hadeland.

Kommuner og sykehus må i enda større grad samarbeide om utviklingen av de akuttmedisinske tjenestene. Ambulanse og luftambulansen er helseforetakenes ansvar, og kvaliteten henger nøye sammen med utviklingen av legevaktstjenesten og dimensjonering av akuttmottak i sykehus.

Legevaktslegen, ambulansepersonell og luftambulansen er ofte første kontakt med helsevesenet for pasienter med akutt og alvorlig sykdom. Ambulansetilbudet har utviklet seg mye de siste årene, både hva angår tilgjengelig utstyr, kommunikasjon og kompetanse. De er sammen med legevakt en bærebjelke i det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus.

Folks nærhet til akuttberedskap står sentralt for folks opplevelse av trygghet der de bor. Flere store ulykker har vist oss at desentralisert beredskap er av enorm verdi, om ulykken(e) er ute. Det er et politisk ansvar å sikre beredskap i hele Oppland og gi folk et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor man bor eller hvem man er. For å nå målet om et så likeverdig medisinsk tilbud som mulig, må akuttberedskapen i våre mest grisgrendte områder ha helikoptertjeneste som et hovedelement.

Det skal være like stor sjanse for å overleve et hjerteinfarkt eller ei alvorlig trafikkulykke på Lesjaskog, Toten eller på Beitostølen som det er andre steder i Oppland, men det er et faktum at det er slik til at det fortsatt er flere områder uten akseptabel dekning, hvor innbyggertallet mangedobles i høytider og ferier og at gjennomgangstrafikken langs vegene er høy, noe som bare gjør behovet enda større. Senterpartiet mener styrking av luftambulansetjenesten er særdeles viktig, vi trenger en luftambulansebase til.

Et viktig aspekt som påvirker bruken av ambulansetjenesten, er strukturen for legevakts- områdene i primærhelsetjenesten. Sentralisering av legevaktsdistrikter innebærer dermed betydelig økt press på de øvrige prehospitale tjenestene og på sykehusenes akuttmottak. Det må tydeliggjøres hvilke konsekvenser endring i legevaktstruktur har for helseforetakene og luftambulansetjenesten – og hvordan dette påvirker den faktiske beredskapen lokalt.

Med samhandlingsreformen har kommunehelsetjenesten fått økt ansvar for helsetilbudet til befolkningen. Øyeblikkelig hjelp-senger ble et lovkrav fra 1.1.16, i tillegg har Regjeringen i Primærhelsemeldingen varslet at det samme lovkravet om øyeblikkelig hjelp- senger skal innføres innen rus- og psykiatrifeltet. Senterpartiet mener at samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten langt i fra er god nok. Med økte faglige krav til kommunehelsetjenesten er det ennå mer viktig med et tett samarbeid mellom sykehus og lokalsamfunn.

Senterpartiet legger vi til grunn at Oppland skal ha et desentralisert befolkningsmønster og har en aktiv politikk for dette. Tilbudet om akuttmedisinske tjenester må da være forutsigbart over tid, slik at beredskapsnivået og funksjonsfordelingen er klar og kjent for befolkningen og for alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags