Det må ikke herske noen tvil om at utbygging av Rv4 er en prioritert strekning for Oppland. Fylkestinget har gjort et omfattende innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029, og der har vi prioritert Lottorekka. Det vil si at Rv4, E6 og E16 er våre prioriterte riksveger i Oppland. Den har vi stått sammen med Hedmark om over mange år, og det gir resultater.

Når vi har møter med regjerings- og stortingspolitikere om ny NTP argumenterer vi for at disse tre vegene må prioriteres. De er alle tre viktige vegstrekninger som binder Norge sammen. Det er viktige transportårer både for næringslivet, besøkende og lokalbefolkning.

Rv4, E6 og E16 er likevel ulike prosjekter med ulike problemstillinger. Det er bakgrunnen for at vi vurderer ulike tiltak for å fremme de respektive vegstrekningene. Den enkleste måten å likebehandle på er å ikke gjøre noe for noen. Det kan ikke en ansvarlig politiker gjøre.

Fylkesutvalget understreket i sitt vedtak tirsdag 24. januar at innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029 ligger fast med uendret prioritet, og viste til fylkestingsak 40/16 som vi vedtok i juni i fjor. Utvalget vedtok samtidig en presisering knytta til bompengevedtakene på E6, fordi det er klare brudd på forutsetningene lagt i både lokale bomvedtak og Stortingets bestilling til regjeringa. Det var en viktig presisering, fordi vi her har en uenighet med departementet.

Vi må ta de grep som må til for å få gjennom det vi mener er viktig for Oppland. Da må vi også slutte å kjempe oss imellom. Vi må heller bli flinkere til gjensidig involvering. De tre nevnte riksvegene er viktige, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Derfor må vi jobbe godt og smart for å få fram viktigheten av vegnettet vårt, slik at vi får mest mulig vegpenger til Oppland.

Rv4 er prioritert som en del av Lottorekka. Å påstå noe annet er usant. Det skaper bare usikkerhet rundt Rv4-prosjektet. Det bekymrer meg mer enn at vi har gjort en presisering knytta til E6. La oss jobbe sammen for å ivareta alle de tre riksvegstrekningene i ny NTP. De er alle viktige for å binde landet vårt sammen!