For 15 år siden, i 2003, ble 24 personer drept på vegene i Oppland. I fjor var det åtte. Den store nedgangen, som vi også ser i resten av landet, viser at langsiktig og målretta trafikksikkerhetsarbeid virker. Likevel: Med nullvisjonen å strekke oss etter er det klart at vi fortsatt har en lang veg å gå. I den sammenheng er den enkelte bilists bidrag det aller viktigste. Det kan sies så enkelt at dersom vi alle bruker bilbelte, overholder fartsgrensene, stopper og sover når det trengs, og lar være å kjøre i ruspåvirka tilstand, så vil antall alvorlige trafikkulykker reduseres kraftig.

Vegtrafikklovens paragraf 3 er grunnregelen for alle oss som ferdes i trafikken: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade». Det er altså et stort ansvar vi tar på oss når vi setter oss bak rattet. Et bevis på dette er de mange domfellelsene for uaktsomt drap etter trafikkulykker.

Statens vegvesen har sammen med politiet, Trygg trafikk, fylkeskommuner, kommuner og andre i flere tiår drevet et langsiktig, systematisk og målretta arbeid for økt trafikksikkerhet. Målet har hele tiden vært å hindre at ulykker skjer - og å begrense skadene når en ulykke likevel oppstår. Effekten av de mange store og små tiltakene er, som vi har sett, stor. I 2008 ble 255 personer drept på norske veger. I fjor var tallet 109. Hver eneste dødsulykke er en tragedie – og en for mye. Samtidig er det lov å glede seg over den positive utviklingen.

I 2014 ble det satt et nasjonalt mål om at det i 2024 ikke skal være flere enn 500 drepte og hardt skadde på norske veger. Sammen med våre samarbeidspartnere er vi godt i gang med å nå det målet. Fra 2016 til 2017 ble tallet på trafikkdrepte i Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) redusert med ni, fra 37 til 28.

Statens vegvesens bidrag er avgjørende: Vi bygger nye og mer trafikksikre veger (selv om vi gjerne skulle bygget mer), vi vedlikeholder og utbedrer riks- og fylkesveger vi allerede har (selv om det er et stort etterslep og vi gjerne skulle gjort enda mer), vi driver utstrakt kontroll av verksteder, kjøretøy og trafikanter for å sikre at hele aktørkjeden trekker i samme retning: Trafikksikkerhet i alle ledd.

Alt systematisk og målrettet arbeid til tross: Det er til sjuende og sist den enkelte trafikants vegvett som er betyr aller mest for om det oppstår farlige situasjoner i trafikken eller ei. «Enhver skal være aktpågivende og varsom», og så videre. Jeg oppfordrer alle om å være nettopp det, slik at 2018 kan bli et år da ulykkestallene på vegene våre går ytterligere ned og enda flere kan komme trygt fram