Hadeland Venstre ønsker å styrke arbeidet med integrering av flyktninger og asylsøkere som har fått opphold, slik at flere kommer i arbeid eller studier etter endt introduksjonsprogram. Dette vil føre til at de raskere blir en ressurs for samfunnet og at deres liv i Norge vil bli bedre. Det er to hovedgrep som er nødvendig for å få til en bedre integrering på Hadeland. For det første må det brukes noe mer ressurser for å styrke norskopplæringen og integreringsarbeidet og for det andre må det stilles krav til deltakerne i introduksjonsprogrammet. De må etter gjennomført program, ha opparbeidet seg et funksjonelt språk og en forståelse av det norske samfunnet, med fokus på blant annet demokrati, likestilling, ytringsfrihet etc.

Gran og Lunner har tidligere vært veldig gode på integrering og bosetting, men vi har de siste årene ikke lykkes fullt så godt. Hadeland Venstre vil derfor initiere en evaluering av dagens arbeid med integrering, med mål om å styrke arbeidet der det er nødvendig.

Det er et uttalt mål for begge kommuner å få flere innbyggere. Flyktninger er også innbyggere, og med et godt arbeid de første årene vil disse innbyggerne tilføre kommunene mye positivt i årene som kommer, både økonomisk, kulturelt og mellommenneskelig.