Dette er de nye forskriftene på Hadeland

Her har vi samlet de tre nye forskriftene for kommunene på Hadeland, som alle ble vedtatt tirsdag 10. november.

DEL

Dette er forskriften i Lunner kommune:

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å begrense spredning av koronasmitte.

Forskriften gjelder i Lunner kommune.

§ 2. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a. Treningssentre. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

b. Kultur- og underholdningssteder

c. Museer

d. Svømmehaller. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år.

2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:

a. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder.

b. Tros- og livssynshus.

c. Fritidsklubber for barn og ungdom.

d. Biblioteker.

e. Gallerier og annen utsalg av kunst.

f. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

§ 3. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.

Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne.

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

§ 4. Innendørs arrangementer

Ved innendørs arrangementer skal alle deltakere ha faste sitteplasser. Det er ikke tillatt å gjennomføre private eller offentlige innendørs arrangementer på offentlig sted med flere enn 20 deltakere til stede samtidig. Ved bisettelser og begravelser kan antallet deltakere ikke overstige 50.

Arrangementer hvor avstandskravet på én meter ikke kan overholdes er ikke tillatt.

Beregningen av hvem som inngår i antallet deltakere følger nasjonale veiledere. For øvrig gjelder FOR 2020-03-27-470 (covid-19-forskriften) § 13.

§ 5. Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 4 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19- forskriften) § 13.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§ 6. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha et system for å registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19 smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19 smitte. Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til avvise gjester som ikke ønsker å bli registrert.

§ 7. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal

beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 8. Plikt til bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når man ikke kan holde en meters avstand. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

For serveringssteder med skjenkebevilling, taxi og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens §§ 6 og 9 .

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 9. Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern følges. Det skal tas særlig hensyn til medreisende.

Påbud om munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Det er påbud om bruk av munnbind i taxi.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.

§ 10. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 11. Karantene

Innbyggere og besøkende i Lunner kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Lunner kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

§ 12. Ansvar

Lunner kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 13. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes iht. smittevernloven § 8-1.

§ 14. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift om forebygging av koronsmitte Lunner kommune av 15.oktober 2020.

Dette er forskriften i Gran kommune:

(Kunngjort 11.11.2020 kl. 16.05)

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å begrense spredning av koronasmitte.

Forskriften gjelder i Gran kommune.

§ 2. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a. Treningssentre

b. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

c. Museer

d. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år.

2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:

a. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder.

b.Tros- og livssynshus.

c. Fritidsklubber for barn og ungdom.

d. Biblioteker.

e. Gallerier og annen utsalg av kunst.

f. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

§ 3. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.

Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne.

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

§ 4. Innendørs arrangementer

Ved innendørs arrangementer skal alle deltakere ha faste sitteplasser. Det er ikke tillatt å gjennomføre private eller offentlige innendørs arrangementer på offentlig sted med flere enn 20 deltakere til stede samtidig. Ved bisettelser og begravelser kan antallet deltakere ikke overstige 50.

Arrangementer hvor avstandskravet på én meter ikke kan overholdes er ikke tillatt.

Beregningen av hvem som inngår i antallet deltakere følger nasjonale veiledere. For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 (covid-19-forskriften) § 13.

§ 5. Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 4 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§ 6.Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha et system for å registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av covid-19-smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av covid-19-smitte. Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til avvise gjester som ikke ønsker å bli registrert.

§ 7. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 8. Plikt til bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når man ikke kan holde en meters avstand. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

For serveringssteder med skjenkebevilling, taxi og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 6 og § 9.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 9. Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern følges. Det skal tas særlig hensyn til medreisende.

Påbud om munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Det er påbud om bruk av munnbind i taxi.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.

§ 10. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 11. Karantene

Innbyggere og besøkende i Gran kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Gran kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

§ 12. Ansvar

Gran kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 13. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes iht. smittevernloven § 8-1.

§ 14. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift 15. oktober 2020 nr. 2053 om forebygging av koronasmitte Gran kommune, Innlandet.

Dette er forskriften i Jevnaker kommune:

§ 1. Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Det er påbud om bruk av munnbind i kollektivreiser/offentlig transport der ikke en meters avstand kan overholdes. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år, skoleskyss i barne- og ungdomsskolen, eller personer som av andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det er påbud om bruk av munnbind i taxi.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2. Forbud mot arrangementer innendørs med mer enn 50 deltakere uten fastmonterte sitteplasser

Det er forbud mot offentlige arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fastmonterte seteplasser.

Det er forbud mot mer enn 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. Ved begravelser kan antallet deltakere ikke overstige 50.

Det er forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes. Det er unntak for etablerte kohorter for barn i barnehage og skole. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander. Eksempelvis barn med skilte foreldre.

§ 3. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Jevnaker kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet. Serverings- og skjenkesteder kan ikke skjenke alkohol etter klokken 22.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha system for registrering av kontaktopplysninger.

Med kontaktopplysninger menes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19 smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19 smitte.

Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til avvise gjester som ikke ønsker og registreres.

Jevnaker kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 4. Kulturelle severdigheter og forsamlinger

Det er påbud om bruk av munnbind på alle offentlige steder der en meters avstand ikke kan overholdes, inkludert butikker, museer og spisesteder, og lignende.

§ 5. Idrett og treningsarenaer m.m., kor og korps

Det er påbud om stans i breddeidrett, kor og korps for voksne i 30 dager fra og med 10.11.2020

Det er påbud om stans i breddeidrett, kor og korps for barn og unge under 20 år i 14 dager fra og med 10.11.2020. Kamper, cuper, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke i 30 dager fra forskriftenes iverksettelse.

Det er påbud om å stenge treningssentre uten fysisk bemanning.

Svømmehallen holdes stengt i 30 dager for voksne fra og med 10.11.2020. Svømmehallen åpnes i opplæringsøyemed for skolene fra og med 24.11.20.

§ 6. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Inntil videre skal arbeidsgivere i Jevnaker kommune tilrettelegge for at ansatte bosatt i Oslo og nabokommuner jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Det oppfordres til at bosatte i Jevnaker unngår jobbreiser der hvor arbeidsgiver har tilrettelagt for hjemmekontor.

Arbeidet må organiseres slik at man i så stor grad som mulig unngår å belaste kollektivtransport.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

§ 7. Ansvar

Jevnaker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til og med 09.12.2020

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.