Bronsebukkene er tilbake til som­me­ren – er du den nye Rag­na?

BRONSEBUKKENE 2018: Ragna ble spilt av Ragnhild Auråker Solheim.

BRONSEBUKKENE 2018: Ragna ble spilt av Ragnhild Auråker Solheim.

Av

Fri­lufts­tea­te­ret Bronsebukkene er klar med ny, stor­slått fore­stil­ling på Ha­de­land fol­ke­mu­se­um 12. -16. au­gust, og tren­ger ung­jen­te til den vik­ti­ge rol­len som Rag­na. Kan­skje det er deg?

DEL

Ditt Ha­de­landEr du ei jente mellom 9 og 13 år som liker å synge og spille teater, så har du nå sjansen til å prøve deg i den spennende og viktige rollen som Ragna i Bronsebukkene.

Til som­me­ren er det to år si­den styk­ket sist ble satt opp, og gjen­nom åre­ne har en rek­ke jen­ter hatt rol­len som Rag­na, jen­ta som fin­ner to bron­se­buk­ker og blir dratt inn i en gam­mel og mys­tisk tid.

– Men si­den unge jen­ter gjer­ne vok­ser og blir unge kvin­ner, er det jevn­lig be­hov for nye Rag­na-ta­len­ter. Så lør­dag 23. no­vem­ber blir det au­di­ti­on og in­for­ma­sjon i mu­sikk­rom­met på Frøy­stad, for­tel­ler pro­duk­sjons­le­der Kris­tin Fri­borg i Fri­lufts­tea­te­ret Bronsebukkene.

Plass for alle

Uten barn stop­per ver­den. Det sam­me er til­fel­le for Bronsebukkene. Rag­na må sjøl­sagt ha ven­ner å leke med på bo­plas­sen. Der­for trengs det man­ge gla­de barn og unge som kan være med og ska­pe liv i bron­se­al­der-lei­ren. Dess­uten duk­ker det opp fi­en­der og kon­flik­ter som må lø­ses. Der­med trengs det unge gut­ter, jen­ter og menn til både kamp­sce­ner og dans og moro på bo­plas­sen.

Som sist er det Hanne Brincker som har hånd om re­gi­en og øv­ings­pe­ri­oden star­ter 27. juli.

Opp­ford­rin­gen fra pro­duk­sjons­grup­pa er at alle små og sto­re som har lyst til å være med i det sto­re fri­lufts-fel­les­ska­pet på fol­ke­mu­se­et i au­gust, på el­ler bak scena, mø­ter opp på Frøy­stad lør­dag, el­ler mel­der seg med mail el­ler te­le­fon for nær­me­re opp­lys­nin­ger.

LES OGSÅ:

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags