Rådmannen i Gran har gjort en meget grundig og god jobb med å kartlegge framtidig behov for eldreomsorg i Gran kommune. Dette er et godt grunnlag for videre arbeid med nytt omsorgsbygg, som det er på høy tid å få på plass, både for beboere og ansatte.

Gran kommune fikk sommeren 2022 beregnet kostnad for å bygge nytt helse og omsorgssenter på Sagatangen, med lokaler til spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet. Byggekostnaden ble da beregnet til 747 mill. kr.

Etter fradrag for merverdiavgift og tilskudd, ble det beregnet behov for å låne 369 millioner kroner.

Da arkitekten kom med de første tegningene i september, viste det en tilsynelatende langt mer kostbar utforming av bygget enn det kommunestyret hadde vedtatt. Jeg tillot meg å be om en protokolltilførsel og bemerke at vedtak om byggutforming ikke så ut til å være fulgt, med den konsekvens at prosjektet kunne få betydelig økt areal og kompleksitet, noe som ville føre til store kostnadsoverskridelser.

Etter nesten ett år på tegnebrettet har vi noe av svaret. Antall kvadratmeter har økt med over 30 %, uten at kommunestyret har gjort nye bestillinger. Noe kan forklares med tilleggsbestillinger av helsetjenesten, men bygget sin utforming forklarer en betydelig del. Konsekvensen er nær en dobling av beregnet byggekostnad.

Et av referanseprosjektene i saksframlegget er fra Drammen kommune, som også holder på med planlegging av nytt sykehjem. Ved nærmere søk på nett viste det seg at Drammen nå ved en uavhengig vurdering har fått avdekket at de kan halvere beregnet byggekostnad ved å gå for en mer arealeffektiv byggform (X, T eller H-form), kombinert med strengere krav til hva de puttet inn i bygget.

Gran kommune har tidligere vedtatt å bygge en H-form, samt gjennomføre en uavhengig vurdering. Spørsmålet er om vi kan lære noe av erfaringene fra Drammen. Det har kommunestyret bedt rådmannen om å se nærmere på.