Hapro er en av de største arbeidsgiverne på Hadeland, og fortjener en større bevissthet hos den største eierkommunen Gran. Selskapet var ikke nevnt i saksutredningen da kommunestyret skulle ta stilling til fylkestilhørighet i april, til tross for at Innlandet fylke er nest største aksjeeier.

Historien om kommunalt eierskap i Hadeland Energi (HE) er et eksempel vi kanskje kan lære noe av. Først ble det solgt kommunale aksjer i kraftverk og kraftnett i 2001 til det som da het «Energi Buskerud» (EB). Så ble operativ virksomhet i HE fusjonert med EB i 2015, midt i oppryddinga etter en større underslagssak i HE.

Les også

Hapro og fylkestilknytning – svar til Strande og Oulie

Fusjonen ble i praksis avgjort av et flertall i kommunestyret i Gran, og dette fikk konsekvenser for Lunner og Jevnaker sitt eierskap. Beslutningsgrunnlaget for kommunestyret var basert på underlag fra et konsulentselskap som hadde suksesshonorar som var betinget av et bestemt utfall i saken.

Kan vi lære noe av denne historien?

Den 12. november 2020 ble det fremmet et vedtaksforslag til kommunestyret i Gran av undertegnede, med følgende hovedinnhold: Det startes et arbeid med eierskapspolitikk og eierskapsstrategi for kommunalt eide selskaper. Prosessen søkes gjennomført sammen med Jevnaker og Lunner. Vedtaket ba også rådmannen forberede hvordan en eventuell sammenslåing mellom Glitre Energi (tidl. EB) og Agder Energi skulle håndteres. Glitre Energi eide på dette tidspunktet 49 % av Hadeland Energi, og hadde startet en fusjonsforhandlinger med Agder Energi.

I høst vedtok generalforsamlingene i Agder Energi og Glitre Energi å fusjonere. 49 % av kraftlinjene og 49 % av kraftverkene på Hadeland er dermed eid av Statkraft og kommuner i Agder og Buskerud.

Les også

Fylkestilhørighet og trygghet for Hapro-arbeidsplasser

På grunn av tidligere salg, fusjoner og bindinger i aksjonæravtaler har Hadelandskommunene ikke innflytelse på denne siste fusjonsprosessen. Derimot må de forholde seg til et tilbud om å veksle inn aksjer i et felles eid nettselskap mot aksjer i det nye fusjonerte morselskapet «Å Energi», som eier både kraftverk og kraftnett. Kraftverkene ved Toverud og i Randselva er for øyeblikket ikke berørt av dette.

Det gode er at Hadelandskommunene nå har startet et samarbeid i god tid på forhånd og skaffet uavhengig profesjonell bistand, uten suksesshonorar, for å forberede seg på at denne situasjonen kunne oppstå. Kommunestyrene vil videre få felles informasjon, før de skal ta stilling til saken.

Hadelandskommunene eier flere selskaper sammen, som har ulike samfunnsoppdrag og til sammen representerer disse mange hundre arbeidsplasser. Lykkes vi med felles opptreden fra de kommunale eierne og godt utøvd eierskap, har det betydning for selskapene, for deres evne til løse samfunnsoppdraget og for lokale arbeidsplasser.