Gå til sidens hovedinnhold

En kultur å leve av og for

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kulturen i Innlandet gir oss noe å leve for. De gode kulturopplevelsene gir mulighet til refleksjon og læring, og i samfunnet oppstår det felles historier og samlingspunkter gjennom kulturelle opplevelser. Kulturen bidrar på denne måten til å skape gode liv og et godt samfunn.

Museer, kulturminner og håndverkstradisjoner er viktige deler av vår kulturarv og vår kulturarv må tas vare på for å være tilgjengelig for fremtiden. Kulturarven viser hvem vi var og er. Både den materielle og den immaterielle kulturarven må tas vare på og brukes aktivt. Kulturminner både i offentlig og privat eie må sikres, og kulturminnevernet må styrkes. Veilednings- og støtteordningene må gi en aktiv og mangfoldig kulturminneforvaltning i bygd og by. Språk er en vesentlig del av den immaterielle kulturarven og kulturen.

Det språklige mangfoldet i fylket, både nynorsk, bokmål, samisk og dialekter, må få gode bruks- og utviklingsmuligheter. Alt denne ønsker vi å styrke og forvalte på en god måte.

De ulike regionene har ulike kulturelle særpreg som det er viktig å ta vare på. Kultur gir bolyst og næringsutvikling. Fylkeskommunen vil stimulere til økt samarbeid mellom både profesjonelle og frivillige miljøer innen kunst og kultur. Vi skal bidra til å utvikle gode anlegg og arenaer, gjennomføre arrangementer og styrke integreringa og satsinga på barn og unge. Nye satsinger og initiativ innenfor kulturfeltet er alltid velkomment, og vi skal være en støttespiller for dette. Kultur handler om menneskelig samhandling og et mangfold av aktiviteter og uttrykk. Vi ønsker kulturtilbud over hele fylket. Lokalkulturen er grunnmuren som all kultur bygger på, og bredden som det profesjonelle kan rekruttere og utvikle seg fra. Aktiviteten og samarbeidet i lokalsamfunnene skaper både samhold og livsglede. Produksjoner, arrangement og opplevelser som styrker lokal identitet og stolthet knytter folk sammen.

Fylkeskommunen er tilrettelegger, utviklingsaktør og økonomisk støttespiller for organisasjoner, lag og foreninger, for fotballklubben som trenger nytt klubbhus eller det skal bygges et nærmiljøanlegg for barn og unge.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker i større grad å være en aktiv støttespiller lokalt og kunne være med å realisere ulike satsinger. Det vi dessverre har sett de siste årene, med dagens regjering, er at handlingsrommet for å bidra økonomisk til lokalsamfunn som ønsker å utvikle noe positivt har blitt mindre. Den blå regjeringas skattekutt til de aller rikeste har kostet, gjennom mindre penger til vanlige folk som ønsker å få til noe. Rammene fylket disponerer i midler til å stimulere til ulike kulturtiltak har blitt redusert. Dette gjør at vår mulighet til være en aktiv medspiller reduseres.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å gjennomføre et nytt kulturløft i regjering. Statlige midler skal, i større grad enn i dag, komme hele landet til gode og kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis skal økes til 1 prosent. Bruk stemmeretten 13.september! Kulturen trenger en ny regjering!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.