Flere unge og eldre føler seg ensomme. Pandemien har gjort vondt verre. Derfor har Høyre fremmet flere forslag som skal motvirke ensomhet. Blant annet vil vi styrke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner.

Ensomhet er en av vår tids største folkehelseutfordringer og pandemien ser ut til å ha ført til mer ensomhet. Ensomhet innebærer psykisk smerte og er en stor risikofaktor for psykisk uhelse og redusert livskvalitet. Analyser har vist at ensomhet kan føre til økt dødelighet og er en risikofaktor på linje med fedme, røyking og fysisk inaktivitet.

Vi er forskjellige og har ulike behov, og det er store forskjeller i hvor fornøyd mennesker med livet, alt etter hvor plaget vi er av ensomhet. Studier fra UngData og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at omkring tre av ti unge opplever ensomhet. Undersøkelser viser at flere unge i 15-årsalderen føler seg ensomme på skolen, og oftere opplever at de blir holdt utenfor, er annerledes og ikke passer inn. I tillegg vet vi at nesten 4 av 10 eldre over 80 år føler seg ensomme og at 70.000 nordmenn ikke har noen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de trenger noen å snakke med.

Faktisk er ensomhet er en av vår tids største folkehelseutfordringer. Koronapandemien har forsterket det. Jeg er glad for at det har vært økt fokus på ensomhet. Det må ikke gjemmes bort – det må snakkes mer om. Det er viktig å ta økende ensomhet på alvor. Når vi ser en økning blant unge og eldre som føler seg ensomme, må det tas grep!

Ensomhet er en stor risikofaktor for psykisk uhelse og redusert livskvalitet. Ved å forebygge og redusere ensomhet, kan vi ta tak i problemer før de vokser seg store. Om man er ensom over tid, kan problemene balle på seg.

Det offentlige må ta sin del av ansvaret gjennom en tydelig handlingsplan. Vi trenger bedre verktøy for å måle forekomsten av ensomhet, og det er et stort behov for å styrke forskningen på ensomhet. Gjennom bedre kunnskap om omfang og årsaker, vil vi som samfunn ha bedre mulighet til å forebygge og sette inn tiltak som kan motvirke ensomhet.

Det beste for et menneske er alltid et annet menneske!