Fylkeskommunene har i år, på lik linje med resten av samfunnet, blitt stilt overfor store utfordringer på grunn av korona. Særlig innen kollektivtrafikken har fylkene fått merke økte utgifter og lavere inntekter, det gjelder også hos oss i Innlandet.

I høst skal fylkeskommunene forberede og vedta fylkesbudsjetter for 2021. Vi må ha sikkerhet for at inntektstap og merutgifter som følge av koronapandemien dekkes fullt ut fra staten både i inneværende år og neste år. Alternativet blir ellers å kutte i driftsbudsjettene til videregående skoler, vegvedlikehold og kollektivtransport, og utsette nye viktige prosjekter.

Stortinget har så langt i 2020 bevilget like over tre milliarder kroner til kompensasjon for inntektstapet i kollektivtransporten. Tall fra fylkeskommunene tyder på at dette i hovedsak vil kunne dekke inntektstapet for sektoren samlet i inneværende år, forutsatt at ikke smittesituasjonen forverres i høst. For den enkelte fylkeskommune har imidlertid kompensasjonsgraden variert som følge av fordelingsmodellen som er benyttet. Det er viktig at hver enkelt fylkeskommune får dekket sine merutgifter og mindreinntekter.

Et samlet Fylkesordførerkollegiet krever derfor at Stortinget må garantere full kompensasjon til fylkeskommunene både for 2020 og i 2021, slik at fylkene kan fortsette med å være aktive redskap for å holde oppe sysselsetting gjennom drift og investeringer i veg og skolebygg, drive klimaomstilling og holde hjulene i gang.

I vårt felles brev til Stortinget oppfordres også partigruppene til å legge inn midler til økt vedlikehold av fylkesveger, forsterke satsingen på kompetansehevende tiltak og på fylkeskommunale virkemidler for distrikts- og regionsutvikling i statsbudsjettet 2021.

Innlandet fylkeskommune har, sammen med de andre fylkene, vist at vi har evne til å handle raskt, basert på lokal og regional kunnskap, samhandle med partene i arbeidslivet og forberede og effektuere politiske vedtak. Dette må bli en viktigere del av den nasjonale bekjempelsen av de økonomiske skadevirkningene av koronapandemien, samt i den grønne omstillingen av samfunnet. Vi er beredt til å ta på oss et større ansvar for gjenoppbyggingen av Norge, oppfordringen til nasjonale myndigheter er å bruke oss!