Faktafeil blir aldri mer sanne av å gjentas. Det er alvorlige feil og mangler ved utsendte saksdokumenter til kommunestyremøtet 21. april. Jeg velger å tro det bygger på dårlig faktasjekking og at det ikke skyldes et bevisst forsøk på å feilinformere politikere og andre leseføre innbyggere i Gran.

Følgende står å lese i vedleggende til sak 33/22 Fylkes og regiontilknytning – vurdering av søknad om fylkesbytte. Vedlegget; Utredning av eventuelt fylkesbytte for Gran kommune, side 21:

"... Det er også pekt på at inndeling i tre ulike fylker vil ha negative følger for forvaltning av rovdyrsoner og for saueavlsarbeidet på grunn av mattilsynets regler ikke gjør det mulig å flytte avlssau over fylkesgrensene ..."

Vedlegget; Kartlegging av ulemper og fordeler ved at Gran og Lunner tilhører forskjellige fylker. Side 10:

«Det er imidlertid fra landbruksnæringene vi får de tydeligste tilbakemeldingene om ulemper. Fra Lunner Bondelag har vi fått et innspill som er identisk med hva Brandbu Bondelag, Gran Bondelag, Jevnaker Bondelag og Lunner Bondelag tidligere har uttalt. Den største bekymringen deres er knyttet til at Hadeland kan bli delt i tre regioner/fylker. De er opptatt av å bevare det velfungerende landbrukskontoret vi har i dag, og at dette kan bli vanskelig og ressurskrevende dersom kontoret må forholde seg til ulik forvaltning og prioritering ifra tre fylker. Videre framheves de spesielle problemene sauenæringa vil få, siden en av smittehensyn ikke kan frakte sau over fylkesgrenser. Dette gjør det vanskelig å hente inn nytt avlsmateriell og avholde felles utstillinger/kåringer. Tilskuddene til landbruket varierer også fra fylke til fylke. Regionale miljøtilskudd (RMP-midler) nevnes som et viktig eksempel ... Hadeland Sau og Geit tar opp de samme problemstillingene som Lunner Bondelag knyttet til flytting av småfe over fylkesgrenser, kåring av værlamog rovdyrproblematikk».

Videre på side 14, 9.1 Ulemper: "... spesielle utfordringer for sauenæringa ..."

Dette er fullstendig feil hva utfordringer for sauenæringen angår, eller på godt norsk reinspikka sprøyt! Hvor blir det av kvalitetssikring av kilder? Allerede i 2018 (endringer gjeldende fra 1. juli 2018) ble fokus flyttet fra fylkesgrenser til regiongrenser når det gjelder forflytning av småfe, i Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften).

Undertegnede satt selv tett på regelverksavdelingen i Mattilsynet og deltok i revideringsarbeidet gjennom en møysommelig høringsprosess.

Disse fylkene hører til region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold og forflytning av småfe innen regionen er gjennomførbart etter visse kriterier som varierer med hva slags forflytning det er snakk om.

Jeg anser det alvorlig at administrasjonen i Gran kommune bare viderefører feilopplysninger den har fanget opp fra «noen» i næringen, uten at fakta sjekkes. Ikke mindre alvorlig blir det ved at feilen gjentas diverse ganger og tilsynelatende tillegges betydelig vekt i argumentasjonen som ender med en anbefaling av at Gran skal skifte fylkestilhørighet. Dette er å føre politikere og innbyggere bak lyset med usannheter, bevisst eller ubevisst.

Videre skrives det på side 10 i vedlegget: Kartlegging av ulemper og fordeler ved at Gran og Lunner tilhører forskjellige fylker; "... innspill som er identisk med hva Brandbu Bondelag, Gran Bondelag, Jevnaker Bondelag og Lunner Bondelag tidligere har uttalt».

Dersom dette har sitt bakteppe fra skrivet «Hadeland i trippel-spagat», ført i pennen av leder i Lunner Bondelag Eldrid Kjernli Skau, som i hovedsak var et forsøk fra henne på å beskrive de utfordringer landbruket i Lunner og Jevnaker har fått etter overgang til Viken, skynder jeg meg igjen med å påpeke at dette skrivet er beheftet med de samme faktafeil rundt saueholdet som er påpekt over her.

Dette skrivet har ikke vært styrebehandlet i verken Gran eller Brandbu Bondelag. Undertegnede, som medlem i Gran Bondelag, har videre sjekket ut at styreleder i Gran Bondelag for sin egen del er tydelig på at landbruket i Gran utvilsomt er tjent med at Gran kommune forblir i Innlandet.

Det nevnte skrivet var ment som et innspill til diskusjon i Landbrukets Fagråd på Hadeland, der innholdet ble lest opp i et møte 15. februar i år. Ordfører i Gran, som deltok på møtet i Fagrådet, fattet interesse og bad om å få det oversendt. Senere er skrivet spredt og brukt på en måte som bondelagslederne i Gran og Brandbu verken hadde forutsett eller ønsket.

Det at skrivet kan bli oppfattet som vedtatt innspill fra bondelagene som sådan og kan deles til offentlighet som noe slikt, oppfatter jeg som intet mindre enn et falsum. Blant annet ble skrivet vedlagt i sak 21/22 i kommunestyremøtet 8. mars 2022 «Anmodning til rådmannen om snarest mulig å klargjøre en sak om fylkestilhørighet for behandling i kommunestyre.»

Hvorfor gjorde ordføreren i Gran dette?

Når man oppdager slike feil og mangler blir det utvilsomt slik at en stiller spørsmål ved kvaliteten på resten av arbeidet som er gjort som forberedelse til saken.

En innrømmelse: For egen del er valget veldig enkelt. Selv om jeg i dag er partiuavhengig folkevalgt i kommunestyret, føler jeg meg forpliktet av den «kontrakt» jeg inngikk med Sp-velgerne i Gran ved valget i 2019.

Det hastverksarbeidet som ordføreren nå har lagt opp til i en dårlig skjult iver etter å «stupe» over til Akershus kan jeg derfor ikke gi min tilslutning til. I Gran Senterparti sitt valgprogram fra 2019 står det svart på hvitt; «en eventuell endring av regiontilknytning må baseres på et godt beslutningsgrunnlag og en folkeavstemning.»

Stor var derfor undertegnedes forbauselse og undring da de fem Sp-representanter i kommunestyrets møte 8. mars stemte imotforslaget fra Gran Bygdeliste om å gjennomføre en folkeavstemning, og heller støttet Gran Ap sitt forslag om kun å gjennomføre en begrenset meningsmåling. Dette oppfatter jeg som et alvorlig brudd med partiets vedtekter med tanke på å følge opp det program en er gått til valg på – og finner det mildt sagt underlig at det kun var undertegnede, som utbryter fra SP, som stemte i tråd med valgprogrammet.

For de fem som representerte SP i dette møtet 8. mars tolker jeg det enten som et knefall for Aps dårlige politiske håndverk og maktarroganse, eller at man ikke kan sitt valgprogram og «surra det til». Men fatt mot – det er fult mulig å rette dette opp igjen i avstemning 21. april, så en kan redde ansikt! Fadesen som ble utført av en gruppe som overveiende besto av kommunepolitikere med lang fartstid, har vakt oppsikt helt inn i sekretariatet til Sp sentralt.