I forkant av kommunestyrebehandlinga av sjukehjemssaken, hadde Gran SP saken oppe til behandling både i medlemsmøte 14. desember og i styremøte 15. desember. Både medlemsmøtet og styremøtet ga klar anbefaling til kommunestyrerepresentantene om å følge rådmannens innstilling.

LES OGSÅ: Vedtok helt nytt Sagatangen-forslag – ble lagt fram «over bordet»

Dette forslaget er utredet, de ansatte har vært med i prosessen, og nødvendige avklaringer med Husbanken er gjort. Prosjektet er prøvd i markedet, pris og tilbud fra entreprenør foreligger. Flertallet i Gran Sp mener det nå er tid for handling, og at nytt sjukehjem med omsorgsboliger sentralt plassert på Sagatangen bør realiseres.

Tre av våre seks representanter valgte å ikke følge verken medlemsmøtets, eller styrets klare råd.

Styret i Gran SP er sjølsagt glad for at helse Sørøst foreslår å sikre og utvide tilbudet om lokalmedisinsk senter på Gran. Dette ligger imidlertid så langt fram i tid, og er forbundet med så stor usikkerhet at det eventuelt kan utredes tilstrekkelig og realiseres i et byggetrinn to dersom et positivt vedtak i Helse sør-øst og hos helsestatsråden skulle bli et faktum.

Les også

Hva vil Pål-Arne Oulie?

Les også

Vedtak om nytt sykehjem