Fellesorganisasjonen (FO) skal jobbe for å synliggjøre at mangfold er et gode, og forplikter seg til å jobbe aktivt mot diskriminering.

En grunnleggende forutsetning for et inkluderende samfunn er likebehandling av mennesker uavhengig av kjønn, seksualitet, funksjonsevne, livsfase, livssyn, etnisk bakgrunn og kultur. FNs menneskerettserklæring innehar verdier som skal gjelde alle.

FO ønsker et inkluderende arbeidsliv som har plass til alle. Vi vil ha en ikke-diskriminerende arbeidslivspolitikk på alle nivåer. Vi har gode tillitsvalgte som gir råd og hjelp til medlemmer som opplever usaklig forskjellsbehandling. FO skal jobbe aktivt for å fremme likestilling, deriblant i ansettelsesprosesser.
Den kollektive arbeideridentiteten styrker og forener oss i kampen for like rettigheter i arbeidslivet og i samfunnet. Og imot de kreftene som forsøker å splitte oss.

Du skal være trygg på at du har vår støtte uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Velferdstjenestene våre skal være tilpasset mangfoldet. Alle gruppers stemme skal høres i utforming av tjenester, så alle får et best mulig tilbud. Medlemmene våre yter tjenester til alle slags mennesker. De står på for at alle skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet generelt, og i arbeidslivet spesielt, uten å oppleve diskriminering, trakassering eller forskjellsbehandling

FO Innlandet står opp for trygghet for alle innbyggere i Innlandet.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Kamp for like rettigheter og muligheter er nødvendig. Vi ønsker lykke til den 16. juni!

FO organiserer cirka 31.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.