Beskjeden som utfordrer sommerkabalen i flere småbarnshjem kom første dag i skoleferien – og den kom overraskende på de fleste. Avisen Hadeland har snakket med flere foresatte som nå fortviler.

Kommunen er tydelig på at de ikke vil snu.

– Avhengige av tilbudet

Én av de berørte barna er Anton Blisten Nylén fra Grindvoll.

Han er nettopp ferdig med første trinn på Lunner barneskole. 6-åringen benytter seg av skolefritidsordningen (SFO), og hadde gledet seg til å være der også deler av sommerferien.

Skoleferien er lang, og logistikken kan være vanskelig for de som ikke har noen til å se etter de yngste barna. Derfor er det mange familier som er glade for at det finnes et SFO-tilbud i deler av skoleferien for barn som er for små til å være alene hjemme, eller barn som har spesielle behov for et slik tilbud.

– Anton er bare seks år og vi er avhengige av tilbudet for å få logistikken til å gå opp, forteller mamma Hege Blisten Nylén.

Dette er saken

  • Kommunestyret vedtok å endre vedtektene til SFO i Lunner 5. mai
  • De trer i kraft fra 1. august
  • Den nye ordningen skal ha blitt informert om 24. mai
  • Flere foresatte mener de ikke har mottatt informasjonen
  • Påmeldingsfrist ble satt til 3. juni
  • 20. juni fikk foresatte beskjed om at det ikke blir fullt SFO-tilbud i august

Informasjon har ikke nådd fram

Hege er langt fra imponert over Lunner kommunes kommunikasjon og iverksettelse av nye vedtekter.

– Vi opplever at informasjonen og kommunikasjonen har vært ekstremt dårlig og klanderverdig, sier hun.

Hege er ikke alene om å oppleve situasjonen slik. Nå hevder flere foresatte at de ikke har fått informasjon, som skal ha gått ut 24. mai med påmeldingsfrist 3. juni.

– Vi har blitt fortalt at all informasjon formidles via Visma-appen, mens her har noen kun fått informasjon på epost. For vår del fikk vi ingen melding i appen. Vi fant en epost i mappa for «søppelpost».

Hun understreker at det ikke er avsender sin feil at en eposten havner der, men hvorfor er informasjonen gått ut på eposten i stedet for den kanalen som skal benyttes?

En mottaker bekrefter også å ha fått brev via epost-systemet til Visma, også den havnet i søppelmappa.

– Kanskje det har skjedd en teknisk glipp under utsendelse, undrer vedkommende.

Hege mener dette kan føre til at mange ikke har fått med seg den nye informasjonen, og at det kan ha påvirket påmeldingen.

De viktigste endringene

Fra de gamle til de nye vedtektene, er dette de viktigste endringene:

  • Det må være minimum 12 påmeldte barn per SFO (mot åtte tidligere)
  • Årlig SFO-avgift inkluderer ikke lenger sommertilbudet
  • Sommer-tilbudet får egne satser, og det betales per dag
  • Den nye ordningen har en mer bindende påmelding enn det tidligere har vært

Når SFO-tilbudet fra 1. august nå blir kraftig redusert, er årsaken at det ikke er nok påmeldte.

– Jeg er sikker på at vi hadde nådd minimumskravet om alle hadde fått tydelig informasjon, mener Hege.

Hun har allerede hørt om fire som ikke har mottatt påmeldingsskjema.

– Vi er forskjellige, også når det gjelder vår kompetanse i bruk av de forskjellige kommunikasjonskanalene, sier hun.

Foresatte som ikke har fått tilbud på sin skole, er bedt om å kontakte SFO for å eventuelt få et tilbud ved en annen skole. Familien på Grindvoll har nå fått tilbud om plass på Harestua.

– Men jeg sender ikke en 6-åring til en fremmed skole, sier småbarnsmora.

I tillegg til de barna som ikke har tilsyn på grunn av foreldre som er i jobb, tenker hun også på de som har spesielle behov og som nå mister et viktig tilbud.

Krever ny runde

Hege mener nå at påmeldingen må åpnes på nytt. Det avviser kommunalsjef for oppvekst og kultur i Lunner kommune, Soon Øhrling.

Å åpne påmeldingen på nytt, er rett og slett ikke mulig, sier hun.

– En omgjøring nå betyr at vi må bryte et politisk vedtak – noe administrasjonen strengt tatt ikke kan gjøre - samtidig som det vil kreve forberedelser og tilrettelegging i ferietid som gir økonomiske og personalmessige konsekvenser.

Når Hege Nylén Blisten får høre dette, sier hun:

– Dette setter oss i skikkelig knipe.

Les hele Øhrlings svar lenger ned i saken.

Flere fortviler

Så langt Hadeland kjenner til, er det fullt SFO-tilbud ved alle skolene i juni. I juli er SFO uansett stengt. Utfordringen er dermed fra 1. august og fram til skolestart 17. august.

Ifølge foresatte som har vært i kontakt med Hadeland finnes det ikke noe SFO-tilbud i Lunner kommune første uka i august. Deretter er det delvis eller fullt tilbud fram til skolestart, blant annet har de fått tilbud om å komme til Harestua.

– Hva skal en familie gjøre? Dette får vi først beskjed om nå, sier en fortvilet mor, som ønsker å være anonym.

Hun mener det er hårreisende at de som bor nord i kommunen, og som må kjøre nordover på jobb må ned til Harestua for å levere og hente barn.

– Vi er ikke en pendlerkommune som bare pendler sørover, noen kjører også øst, vest og nord, hevder en annen.

Vedkommende sier også:

– Slik jeg ser det, er dette sviktende kommunikasjon i flere ledd. Først og fremst om dagsprisen på ferie-SFO. Flere foreldre var opprørte over det de oppfattet som nesten dobling i dagspris, og lot derfor være å søke, sier vedkommende, som viser til brevet som ble sendt ut sist mandag, lenge etter at søknadsfristens utløp.

Ifølge vedkommende var brevet godt forklart, og slik det forstås er månedsprisen ikke blitt dyrere, heller billigere på grunn av kortere åpningstid på ordinær SFO.

– Enkelte oppfattet kanskje tilbudet som for dyrt, og jeg snakket i alle fall med åtte foreldre som ikke hadde fått epost med søknadsinfo. Det var sikkert flere, sier vedkommende.

Det hevdes også at tilbudet ikke er sendt til kommende 1. trinns-elever, noe som kan ha påvirket antall påmeldte.

Framstår ikke som en pendlervennlig kommune

– Lunner kommune fremstår å skulle være en pendler-kommune, men dette er et tiltak som overhodet ikke samsvarer med den visjonen, skriver en annen foresatt, som også ønsker å være anonym i avisen.

Hun mener at kommunen har sin fulle rett til å endre på vedtekter, men å gjøre det så nært innpå sommerferien er respektløst, både for foreldre og ikke minst for barna våre, hevder hun.

Flere understreker at de ikke ønsker å kritisere de ansatte ved SFO.

– Frustrasjonen retter seg mot kommunen, som har valgt å iverksette vedtaket så tett innpå ferien.

Ap: – Vi ville sikre best mulig tilbud

Da politikerne behandlet de nye vedtektene, endret de blant annet på rådmannens forslag om å samle ferie-SFO på Harestua skole.

Et enstemmig livsløpsutvalg krevde at ferie-SFO skal tilbys ved den enkelte elevs skole fra 1. august og fram til skolestart, i høst- og vinterferien samt i perioden fra skoleslutt og fram til 1. juli.

De øvrige foreslåtte endringene ble vedtatt, inkludert krav om at det nå må være tolv påmeldt mot åtte tidligere, for at det skal bli noe tilbud. I forslaget til vedtekter sto det at de ville gjelde fra 1. august i år.

– Bakgrunnen for vårt vedtak var å sikre et best mulig tilbud til hvert enkelt barn ved å tilby SFO ved den enkeltes skole, sier Hanne Gabrielsen (Ap), leder for livsløpsutvalget, til Hadeland.

– Det endrede kravet om minimumsantall ble ikke drøftet. Det ble heller ikke dato for iverksettelse, legger hun til.

Da kommunestyret behandlet saken i sitt møte den 5. mai, ble livsløpsutvalgets forslag enstemmig vedtatt etter at ordfører Harald Tyrdal (Ap) hadde lest opp deres forslag til endring.

Det var ingen som ba om ordet i saken, som tok i underkant av to minutter å behandle.

– Ikke et lovpålagt tilbud

Fristen for å søke ordinær SFO gikk ut 1. april. En drøy måned senere bestemte politikerne at det skulle måtte søkes spesifikt om ferie-SFO, altså et tilbud i skoleferien.

– Vi beklager de uheldige omstendighetene at vedtektene ble endret etter at fristen for å søke SFO hadde gått ut 1. april. Dette er vel noe administrasjonen og politikerne må ta ansvar for sammen, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur i Lunner kommune, Soon Øhrling.

Videre gjør kommunalsjefen oppmerksom på at administrasjonens ansvar er å holde et budsjett.

– Vi må hele tiden tenke smarte løsninger samtidig som vi skal gi et best mulig tilbud til innbyggerne. Ferie-SFO er ingen lovpålagt tjeneste, derfor har vi forsøkt å finne en løsning som er gjennomførbar slik at tilbudet kan opprettholdes.

Burde kommet før, eller vært utsatt

Når det gjelder endring av minimumsantall for deltakere og ikrafttredelse sier Øhrling:

– Kommunedirektøren la fram sitt opprinnelige forslag til felles ferie-SFO for hele kommunen. Med en slik ordning var det naturlig å øke minimumskravet. Felles ferie-SFO ble nedstemt, mens forslag til økt minimumsantall ble vedtatt. Når endringen ble gjort om å beholde ferie-SFO på den enkelte skole, burde det vært gjort en vurdering i forhold til å endre minimumstallet. Vi gjør så godt vi kan, men vi kan også ta selvkritikk, sier hun.

I etterkant ser Øhrling også at en iverksettelse av endringer i forskriften med fordel kunne vært utsatt til 2023, i og med at de kom på dette tidspunktet.

Om kommunikasjonen

Øhrling sier at kommunen har sendt ut informasjonsskriv om alle endringene, inkludert det som gjelder for ferie-SFO, krav til minimumsantall og muligheter for å be om plass ved annen skole som har tilbudet.

En presisering av de nye vedtektene ble ifølge Øhrling sendt ut i juni.

Flere foresatte hevder at de mottar informasjon fra både skole, SFO og kommunen, og at avsenderne til tider bruker forskjellige kanaler. Denne praksisen kan ikke Øhrling uttale seg om.

– Kommunikasjon er vanskelig. Å samle all informasjon i én kanal, altså Visma-app, er en praksis vi har for å sikre at alle får samme informasjon. Vi kan likevel ikke være sikre på at denne blir lest av alle eller oppfattet likt. Men vi tar med oss disse erfaringene videre, sier Soon Øhrling, og erkjenner at kommunen har et ansvar når det gjelder å sikre god og tydelig kommunikasjon ut til sine innbyggere.