Valget av fylkestilhørighet er et valg om vi skal orientere oss mot de to andre kommunene i Hadeland eller mot Gjøvikregionen. Vi kan ikke tro, eller planlegge for, at alt vil bli som før om vi velger å forbli i Innlandet. Dette kommer også fram i utredningen om eventuelt fylkesbytte:

«Skal Gran kommune fortsette i Innlandet fylke bør kommunen kople seg på det regionale arbeidet i Innlandet og knytte seg til Interkommunalt politisk råd for Gjøvikregion for å få sterkere innflytelse i det fylke en er en del av. Tilsvarende må en forvente at Lunner kommune vil finne det hensiktsmessig å knytte seg til IPR/ regionsamarbeid i nytt Akershus fylke».

Fylkene har ansvar for videregående skole og fylkesveger, men fylkestilhørighet handler også om tilknytning til et statsforvalterembete, støtteordninger og tilskudd. Det er også måten vi velger å dele opp landet. Idrettskretser, arbeidslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og politiske partier følger gjerne fylkesgrenser. I dag ser vi at mange følger grensen for gamle Oppland, men over tid bør vi anta at flere vil velge å justere sine kretser etter fylkesgrensene ettersom det er mer komplisert å forholde seg til to, eller flere, statlige overbygg.

Velger Gran kommune å forbli i Innlandet, er det ikke usannsynlig at Jevnaker må gå til Buskerud, ettersom samling av Hadelandsregionen var hovedargumentet for at vi kunne søke om et skifte. Det vil gå fire år før vi igjen kan søke om skifte av fylke og seks år til det eventuelt blir gjennomført. I den tiden vil sannsynligvis offentlige samarbeid, og private lag og foreninger, gradvis orientere seg mot nye fylkesgrenser. Dette er rasjonelt, da det gir en enklere og mer forutsigbar hverdag.

Vi vil se større umiddelbare forandringer hvis vi velger å skifte fylke til Akershus, men på lengre sikt tror jeg endringene blir større ved å bli i Innlandet. Offentlige og ikke-offentlige sammenslutninger i Jevnaker og Lunner kommer til å nærme seg regionene i sør og vest og vi vil orientere oss mot nord. Tyngdepunktet i framtidens regionsamarbeid vil naturlig ligge der de største fagmiljøene befinner seg. Samarbeider kommunene på Hadeland vil dette være ganske likt fordelt, går vi til Gjøvikregionen blir mye samlet i Gjøvik.

Ser vi på dagens og framtidens samarbeid på tvers av kommunegrensene, mener jeg vi er best tjent med å søke fylkesbytte til Akershus for å beholde vårt nære og gode samarbeid i regionen Hadeland.