Det er innbyggerne i Gran som skal ta stilling til Gran kommunes fylkestilhørighet. En eventuell endring engasjerer likevel folk som ikke er bosatt i Gran. Vidar Myhre fra Harestua – en ivrig kommentator i nettavisen Hadeland – er i villrede om hvor Lunners kommunestyrerepresentanter har sin boligadresse.

På Lunner kommunes hjemmeside gis følgende opplysninger: 10 representanter har adresse Harestua, 5 representanter har adresse Grua og 10 representanter har adresse Roa, Lunner og Grindvoll. Det forhold at 15 av de 25 kommunestyrerepresentantene i Lunner kommer fra Harestua/Grua er en medvirkende årsak til at Lunner søkte overgang til Viken – så å si uten debatt i 2020.

Myhre uttrykker bekymring for søkertall til Hadeland videregående skole. Elever fra Lunner og Jevnaker blir godt ivaretatt av fylkeskommunen Innlandet. Alle elever i Norge som søker skoleplass i offentlige videregående skoler må søke via vigo.no. Hadeland videregående skole har i løpet av 10 år opparbeidet seg et godt renommé som en god skole med gode resultater over tid, god ledelse og flinke lærere.

Samarbeidsavtalen mellom Viken og Innlandet gir elevene i Lunner/Jevnaker rett til å søke seg til HVS. At en del av Jevnakers 10. trinn søker mot Ringerike er slik det tradisjonelt har vært gjennom mange år.

HVS har cirka 800 elever og gir undervisning både i allmennfag og yrkesfag med mer. Framskriving av elevtallet til 2031 for elever i 10. trinn fra de tre Hadelandskommunene viser stabile tall med et årlig søkergrunnlag på cirka 330–340 elever som kan søke skoleplass ved HVS. Det er få som slutter på den videregående utdannelsen ved HVS.

Skolens byggekostnader var cirka 600 millioner kroner i 2012 finansiert av Oppland fylkeskommune. Det er 170 fast ansatte i tillegg til 20–30 midlertidig ansatte. Skolens årlige driftsbudsjett er cirka 120 millioner kroner.

Randsfjordferga er viktig for Grans innbyggere.

Fergesambandet forbinder befolkningen på begge sider av Randsfjorden – den er også en del av vegsambandet mot Valdres. Ferga frakter i underkant 50.000 passasjerer og 25.000 biler årlig. Anskaffelseskostnadene (ferge og nytt fergeleie) var 145 mill. kroner i 2022. Årlige driftskostnader er cirka 10 millioner kroner – alt bekostet av Oppland fylkeskommune/ Innlandet fylkeskommune.

Ved eventuelt fylkesbytte blir driften av ferga sannsynligvis privatisert, slik Akershus har gjort med sine øvrige ferger. Hvor interessert vil en privat aktør være i å opprettholde dagens fergetilbud hvis lønnsomheten ikke svarer til forventningene?

I siste 10 års periode har Oppland fylkeskommune til sammen investert cirka 900 millioner kroner (framskrevet til dagens kroneverdi) i Gran kommune.

Landbruket i Gran mottar årlig cirka 500.000 kroner mer ved å forbli i Innlandet sammenlignet med Viken. Landbrukets fagråd holdt årsmøte 15. februar hvor Grans ordfører var til stede. «Betraktninger fra Landbruket Hadeland i trippel spagat» av ukjent forfatter ble lest opp av leder i Lunner Bondelag på årsmøtet og «velsignet» av de øvrige bondelagslederne på Hadeland – uten at skrivet er behandlet verken i styret eller i noe medlemsmøte i Gran Bondelag.

LES OGSÅ: Paul Helmen: Om fylkestilhørighet

Skrivet fulgte som vedlegg til kommunestyremøtet i Gran 8. mars. Her listes opp alle «problemene» som vil oppstå dersom Gran forblir i Innlandet, mens løsningen på «problemene» – at Lunner og Jevnaker søker seg tilbake til Innlandet – nevnes ikke.
Bondelagslederne i Gran og Brandbu bør sørge for at medlemmene får anledning til å uttale seg i spørsmålet om et eventuelt fylkesbytte.
Propagandaløsningen vi hittil er blitt fôret med er Akershus – lik en elv som flyter sørover. Vannskillet – også det politiske – er på Grua. Her starter Vigga sin ferd nordover gjennom jordbruksbygdene på Hadeland mot Randsfjorden. Da er det en sikkerhet for ferden at en sitter stille i båten når to andre flytter på seg både hit og dit.

Jeg er skeptisk til politikere og andre som forteller at vi må «dilte etter» våre nabokommuner i sør, der skifte av fylkestilhørighet er tema annethvert år. For egen del har jeg tilknytning til Oppland/Innlandet. Hadelandsbygdene er en del av Oppland – historisk og kulturelt – og dette er godt rotfestet.

Her kjenner jeg både folk og natur og føler på en uro når noen prøver å endre på denne tilhørigheten.

Mitt spørsmål til ordfører i Gran og redaktør i «Hadeland» er nå som før: «Hvorfor denne utakknemlighet ovenfor vår nåværende fylkeskommune?»

Venter fortsatt på svar.

Her kan du lese flere artikler om fylkestilhørighet: