Kommunestyregruppa i Gran Bygdeliste redegjør i innlegg i Hadeland 10. desember for hva de vektlegger når de legger fram forslag om at prosjektet på Sagatangen skal stoppes, og at det i stedet skal bygges på Skjervum.

LES OGSÅ: Bygdelista om Sagatangen


Kommunestyregruppa i Gran Arbeiderparti vil her redegjøre for hvorfor vi er kommet til den motsatte konklusjonen.

Saken har vært til behandling helt tilbake fra 2009, og er overmoden. Årsakene til at tiden har gått er mange, i hovedsak diskusjoner rundt økonomi og lokalisering. Det er gjennom alle disse årene brukt store ressurser på ulike utredninger, både i eksterne kostnader og ved atskillige årsverk utført av mange ansatte i kommunens administrasjon. Det må være nok nå!

Les også

Kostnadene på Sagatangen blir minst 686 millioner

Behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger er det neppe uenighet om. Eldrebølgen kommer, også i vår kommune. I 2030 forventes det at antall som er 80 år og eldre i Gran vil øke fra dagens ca 740 til over 1.100. En stor andel i denne aldersgruppen vil trenge bistand, enten i sine hjem, på sykehjem eller i tilpassede omsorgsboliger hvor nødvendig hjelp og trygghet er lett tilgjengelig. Bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger er en forutsetning for å kunne gjennomføre nødvendig omlegging av tjenestene for å kunne møte framtidas krav.


Derfor har vi ikke tid til flere utsettelser nå. Nye runder tar tid, ofte lengre enn man håper.

Arbeiderpartiet har ingen tro på at det blir rimeligere å bygge på Skjervum. Den rammen Gran Bygdeliste har lagt inn er den samme som var budsjettert for Sagatangen, og som altså viste seg altfor optimistisk. Prosjektleder har uttalt at dette ikke har noe med hvor bygget skal oppføres å gjøre. Det er markedets pris, det laveste av de to tilbudene som forelå. Vi ser også at tilsvarende bygg i noen kommuner nær oss har hatt kostnader på tilsvarende nivå.


Vi mener at rammen på 410 millioner på Skjervum er helt urealistisk, at man der ville landet på et tilsvarende nivå som for Sagatangen, og at det eneste som vil oppnås er ytterligere forsinkelse.

Vil vil også minne om at det var andre begrunnelser enn økonomi som førte til at kommunestyrets flertall besluttet at det skal bygges på Sagatangen. Det er flere, men de viktigste er å legge til rette for et Lokalmedisinsk senter (LMS) i samarbeid med Lunner, og nærhet til offentlig transport. Det er viktig for pårørende, og ikke minst for rekruttering av nok kvalifisert personell.


Arbeiderpartiet er selvsagt også bekymret for Gran kommunes anstrengte økonomi. Det er imidlertid ikke bygging av sykehjem som er hovedårsaken til disse problemene. Det er slått stort opp at totalkostnaden er i overkant av 600 millioner. For ordens skyld vil vi understreke at kommunens «selvkost» (lånebehov) er vesentlig lavere enn totalkostnaden. Den er i det forslaget som foreligger litt over 230 millioner. Det er også mange penger, som vi på ingen måte vil bagatellisere.

Vi tror som nevnt ikke på at kostnaden på Skjervum vil bli lavere enn på Sagatangen. Forskjellen i løpende økonomisk belastning er imidlertid ikke i den størrelsesorden som det forsøkes å skape inntrykk av. Lånebehovet om rammen på 410 mill. mot formodning skulle holde ville reduseres med i størrelsesorden 60 mill., svarende til en årlig kostnad i renter og avdrag på cirka 3 mill., som utgjør 3-4 promille av Gran kommunes driftsbudsjett.

Bildeserie

Bli med inn: Slik ser det ut på Skjervum i dag


Det er som det forstås ikke grunnlag for å hevde at den påståtte, udokumenterte forskjellen i fht. Skjervum vil være årsaken til all den elendighet Bygdelista spår for årene som kommer.

Kommunens dyktige og engasjerte ansatte, ute i tjenestene og inne på rådhuset, fortjener nå at vi viser dem vår tillit ved at vi lander saken og snarest kommer i gang med å bygge på Sagatangen.

Gran Arbeiderparti vil i kommunestyrets møte 17. desember stemme for at prosjektet på Sagatangen igangsettes, i hovedsak i tråd med rådmannens innstilling.

Nå forteller ansatte om hverdagen på Skjervum: – Det er pasienter som har hatt maur i senga

Les også

Se framover, ikke i speilet - vedta oppstart på Sagatangen nå!