Tirsdag var kommunestyrene i de tre Hadelandskommunene innkalt til felles møte for å behandle saken om en eventuell fusjon der HE nett skal gå inn i en større organisasjon med andre nettleverandører.

Vi hadde fått utsendt saksdokumenter som var unntatt offentlighet. I tillegg skulle vi på dette møtet få ytterligere informasjon av styrelederen i HE. For at han skulle kunne gi denne informasjonen måtte vi vedta lukket møte, fordi han og kommunene er bundet av aksjonæravtaler og forslaget fremdeles er under forhandling og ikke vedtatt av styret i HE.

Til vår forundring vedtok ikke flertallet i kommunestyret i Gran å lukke møtet. Dermed kunne vi ikke få den informasjonen alle sa de trengte for å ta en avgjørelse. Det var som om flertallet i kommunestyret trodde de kunne tvinge styrelederen til å gi merinformasjon hvis møtet ble åpent. Slik er det selvsagt ikke. Styrelederen er bundet av sine forpliktelser. Da er det ikke relevant hva vi som kommunestyre mener om hvorvidt det er nødvendig eller udemokratisk å ikke ha åpenhet om disse viktige forhandlingene.

Så gikk det to timer med ulike forslag om utsettelser av saken og liknende forslag. Men uansett om vi hadde utsatt saken så ville vi hatt den samme utfordringen; ønsker vi mer informasjon før vedtak i saken så må vi få den i lukket møte.

Da Gran satt igjen som eneste kommunestyre, ombestemte Gran Høyre seg og foreslo nå å lukke møtet. Så fikk vi en grundig redegjørelse fra styreleder i HE der også Kai Glemmestad redegjorde for mindretallets syn. Da gikk det ytterligere nesten to timer og ingen klarte da å tenke på flere timers møte. Gran AP hadde hatt en grundig gjennomgang av saken kvelden før og med ytterligere informasjon fra styreleder mente vi at vi nå hadde fått den informasjonen vi trengte for å stemme i saken. Høyres gruppe mente det samme og vi foreslo for ordfører å ta en prøveavstemming for å se om flertallet var klar til å gjøre et endelig vedtak. Det fikk tydelig flertall og saken ble tatt opp til avstemming. Innstillingen ble vedtatt med stort flertall.

Det var absolutt ikke slik vi hadde tenkt oss at saken skulle behandles, men når flertallet ikke forstår at vi som aksjeeiere må respektere de regler som gjelder der, ja da blir det vanskelig å få til en skikkelig debatt.

Dette er ikke en enkel sak verken å forstå eller velge hva en skal gå for av løsning. Så det er helt rimelig at det er ulike meninger i saken. Men da er det ekstra viktig at vi får den informasjonen vi trenger. Den informasjonen kunne vi fått to timer før og hatt tid til debatt og spørsmål slik det var lagt opp til. Da flertallet hadde bestemt seg var det ikke fristende verken å fortsette til midnatt eller utsette saken.