Gran kommunestyre skal 21. april ta stilling til et evt. fylkesbytte, og etter at Viken blir oppløst er Akershus det mest sannsynlige valget. Den korte fristen (innen utgangen av april) begrunner regjeringen med at Stortinget må behandle en slik søknad før sommeren, og at neste mulighet først blir om seks år.

I avisa Hadeland har det de siste månedene vært flere leserinnlegg og andre oppslag som nærmest framstiller Gran kommune som treg og sidrumpet, siden kommunen fortsatt ikke har tatt stilling til framtidig fylkestilhørighet. Uttrykk som at Gran «satt stille i båten» (da Viken ble opprettet), «sitter på gjerdet», «komme diltende etter» o.l. er blitt brukt. Det er da verdt å minne om at et samlet Hadeland i ett fylke ble brutt da Lunner og Jevnaker etter søknad ble overført til det nye storfylket Viken fra 2020. I ettertid har også Jevnaker meldt seg ut av regionrådet for Hadeland.

Ansvaret for et splittet Hadeland må derfor tilskrives Lunner og Jevnaker – ikke Gran.

Les også

Den store fylkesdebatten: Gærn't blir det åkke som – spesielt når man halvsover i timen

Hvorfor er det viktig for Hadelandskommunene å tilhøre samme fylke?

Dette spørsmålet har vi ikke fått noe særlig godt svar på, annet enn at samarbeidet skal ha blitt krevende fordi kommunene tilhører forskjellige fylker. Hadelandskommunene har i mange år hatt et utstrakt samarbeid innen en rekke områder. Et vesentlig spørsmål blir da: På hvilken måte er dette samarbeidet blitt mer krevende og utfordrende – og evt. skadelidende – etter at Jevnaker og Lunner ble del av Viken?

Det er særlig Hadeland videregående skole som blir trukket fram når delt fylkestilhørighet blir omtalt. Søkningen har gått ned, da elever bosatt i Lunner og Jevnaker delvis søker seg til skoler i Viken. Andre deler av landet har videregående skoler i grensekommuner, uten at dette er blitt problematisert like sterkt som på Hadeland. I likhet med andre fylkeskommuner har også Innlandet og Viken en samarbeidsavtale om opptak til videregående skoler, og en skulle tro at denne avtalen løser en del av utfordringene.

Interkommunalt samarbeid over fylkesgrenser er ellers ikke noe særskilt for Hadeland, noe flere rapporter fra Nivi Analyse viser (gjelder bl.a. Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal).

Erfaringer med Viken

Det er heller ikke kommet klart fram hvilke fordeler Lunner og Jevnaker har høstet av å ha vært del av Viken i drøyt to år. Særlig økt innflytelse på fylkespolitikken har det neppe blitt: Av Viken fylkestings 87 representanter kommer ingen fra Lunner eller Jevnaker, kun en vararepresentant bosatt i Lunner (24. plass på Høyres liste). Ingen av partiene hadde hadelendinger høyere oppe på listene enn dette, og de fleste partiene hadde ikke nominert en eneste hadelending. Til sammenligning var det i perioden 2015–2019 i Oppland fylkesting 6 representanter fra Hadeland (Gran 2, Jevnaker 1 og Lunner 3) av totalt 37. I Innlandet fylkesting er det nå to representanter fra Gran av totalt 57.

Det tidligere Akershus fylkesting hadde 43 representanter. Et nytt Akershus med mulig tilskudd av nye kommuner (Lier, Hole og Ringerike er nevnt som aktuelle) vil ventelig få flere representanter, anslagsvis mellom 50 og 60. Det er lite trolig at Hadeland blir sterkere representert i et nytt Akershus fylkesting enn det Jevnaker og Lunner er i dagens Viken fylkesting. Skal det skje, må det arbeides aktivt for å få hadelendinger nominert høyt oppe på valglistene.

Akershus eller Innlandet

Ansatte i tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner var gjennom en omfattende omorganiseringsprosess ved overgang til Innlandet. Det blir neppe noen mindre omfattende prosess ved overgang til et nytt fylke, noe som knapt er blitt nevnt i debatten så langt.

At Gran fortsatt vil være en grense-/utkantkommune i Innlandet er et dårlig argument for fylkesbytte. Også i Akershus vil Gran bli en utkant, og det er lite som tilsier at Gran kommer bedre ut av en slik utkanttilværelse.

Dersom neste mulighet for å bytte fylke er først i 2028 (jf. info fra regjeringen), bør en vente til denne neste muligheten, og ikke forhaste seg med et vedtak nå, attpåtil før utredningen om fordeler og ulemper med fylkesbytte er klar.

Oppfordringen til kommunestyret 21. april blir derfor: Stem for at Gran fortsatt skal være en del av Innlandet.