Kommunestyret har vedtatt at vi skal bygge et sykehjem vi har råd til både å bygge og å drive. Dette vedtaket har skapt en viss uro.

Flertallet meiner at dette vedtaket er til beste for de pleietrengende, de ansatte og kommunen,
fordi vi anser det som ansvarlig og gjennomførbart. Administrasjonens forslag beveget seg etter vårt syn langt ut over kommunens bæreevne, og ville ikke la seg gjennomføre uten store skadevirkninger på kommunens evne til å yte gode tjenester.

Vi ber om respekt for at dette er vår vurdering. Det kan man være uenig i uten å tillegge oss andre motiver. Vi henstiller også til kommunestyrets mindretall, inklusive ordføreren, å forholde seg saklig og konstruktivt til vedtaket som er gjort, og slik bidra til å bringe arbeidet med nytt sykehjem framover.