Grua: Det igjen betyr at de gamle gruvene huser fem flere flaggermus nå enn de gjorde i fjor.

– Det har blitt gjennomført årlige tellinger av flaggermus i Nysetergruvene siden 1996, med unntak av 2006 og 2007. Tellingene viser at antall individer generelt har vært stigende, men med en betydelig reduksjon i 2015. Siden det i år ble observert noen flere individer enn i 2015 er det å håpe at den negative utviklingen ikke fortsetter, og at gruvene igjen kan tjene som overvintringslokalitet for et tretti-talls flaggermus, skriver Solfrid Myhre ved Hadeland Bergverksmuseum i en pressemelding. I sommermånedene benytter museet gruvene til formidling av gruvehistorien på Grua. Flaggermustellingene er det Norsk Zoologisk Forening som tar seg av.

Flere arter

Flaggermusene som går i dvale i Nysetergruvene fordeler seg på ulike arter, med størst andel av skjegg-/skogflaggermus (9). De andre artene er brunlangøre (5), nordflaggermus (4) og vannflaggermus (8). Ett individ er ikke artsbestemt. I 2010 ble også et eksemplar av børsteflaggermus funnet i gruvene på Grua, etter 50 års fravær i Norge.

Det er gruvegangenes kjølige, men stort sett frostfrie miljø som trekker flaggermusene til de gamle gruvegangene på Grua.

– Dette fordi flaggermusene senker kroppstemperaturen til kun noen få grader under vinterdvalen, og dyrene er derfor avhengig av et stabilt kjølig klima, berettes det i pressemeldingen.

Fredet art

Norsk Zoologisk Forening foretar de årlige tellingene for å få så mye kunnskap som mulig om dyrenes situasjon. Dette igjen gjør at de på best mulig måte kan beskytte flaggermusenes miljøer. Flaggermus er i Norge fredet etter viltloven, og Norge har gjennom «Den europeiske flaggermusavtalen» forpliktet seg til å verne om de norske flaggermusbestandene.