JAREN: I dag behandler generalforsamlingen i Hadeland Energi fusjonsplanene med Energiselskapet Buskerud.

Før helgen gikk Senterpartiets ordførerkandidat Pål-Arne Oulie hardt ut i sin kritikk mot at kommunestyret ikke fikk innsyn i avtalen som de i samme møte skulle stemme over. Ettersom Oulie ikke sitter i kommunestyret, måtte han på gangen da møtet ble vedtatt lukket. Men han fortalte at han hadde vært med på Sps forberedelser til møtet, og at han i tillegg fått høre i etterkant at det ikke ble gitt innsyn.

– Dette var ett av spørsmålene vi ble enige om i forberedelsene til møtet som jeg var med på, svarte Oulie forrige torsdag på spørsmål fra Hadeland om politikerne i møtet faktisk fremmet forslag om å se aksjonæravtalen.

– Hva får konsulentene?

Fredag ettermiddag kom en e-post fra Arne Skogsbakken som tyder på at et slikt innsynsønske ikke ble fremmet.

– Spørsmål og svar til Gran Senterparti er ikke unntatt offentlighet. De oversendes derfor, skrev rådmannen i e-posten som uoppfordret ble sendt til pressens representanter.

Her følger spørsmålene i sin helhet, der altså Gran Sp står bak alle fem spørsmål

1. Kan vi få innsyn i orientering om oppdragsavtalene til utredere?

Svar: Det kan ikke gis innsyn i avtalene. Dette er avtaler av forretningsmessig karakter der kommunen ikke er part.

Generelt kan opplyses om avtalene: Avtalen med advokatfirmaet Thommessen er en avtale med betaling etter medgått tid. Avtalen med DNB Markets er bransjestandard for slike oppdrag. Honoraret vil da avhenge av i hvilken grad en lykkes å komme fram til et resultat. Det må i denne sammenheng opplyses tilsvarende avtale også har vært inngått med DNB Markets i forbindelse tidligere prosesser med Ringerikskraft.

2. Kan vi få tall for eiendomsskatt og selskapsskatt betalt av Hadeland energinett i 2014?

Svar: Total innbetaling av eiendomsskatt cirka 800.000 kroner, hvorav Gran kommunes andel utgjorde cirka 250. 000 kroner. Total innbetaling av selskapsskatt cirka 3.000.000.

Det er ingenting som tilsier at innbetalingene av verken selskapsskatt eller eiendomsskatt skal bli lavere som følge av etableringen av Østafjells nett AS. I tillegg må bemerkes at selskapsskatt ikke er en kommunal skatt.

3. Kan vi få samfunnsregnskap for HE (direkte skatteinntekter fra ansatte, lokalt kjøp av varer og tjenester)?

Svar: Et anslag fra 2009 viser skatteinntekter fra ansatte på cirka 5 millioner kroner og lokalt kjøp av varer og tjenester på 11–12 millioner kroner. Det er ingen ting i det foreliggende forslaget som skulle tilsi at dette vil bli lavere framover.

– Tilsier ikke reduksjon

4. Er det rett å si at Hadeland energi strøm subsidieres i dag, eller står det på egne bein?

Svar: Selskapet er marginalt lønnsomt i dag. Med nye regler som betinger tydeligere skille mellom selskaper, vil det framover ikke bli mulig å ta ut de synergiene som gjør driften lønnsom i dag. Til det er antallet kunder for lavt.

5. Hvilke konsekvenser får bortfall av hovedkontor for vertskommunen?

Svar: De fysiske anleggene vil fremdeles være i kommunen. Det er heller ikke noe som tilsier en reduksjon i antall ansatte. Derfor er det ikke noe som skulle tilsi at negative konsekvenser av økonomisk art, heter det i dialogen som er referert. Spørsmål fra Gran bygdeliste og tilhørende svar er unntatt offentlighet.