Færre medlemmer av Den norske kirke velger å døpe barna sine. I Hamar bispedømme døpes cirka 84 prosent av barna til medlemmene. Generelt er det en tendens, både i Hamar bispedømme og i Norge ellers, at en mindre andel av barn av medlemmer døpes i byene sammenlignet med i spredtbygde strøk.

Hamar bispedømme inviterer nå medlemmer av Den norske kirke som velger å ikke døpe barna sine, til å gi en tilbakemelding til kirka.

Kirkefagsjef Jan Christian Kielland ved Hamar bispedømmekontor inviterer medlemmer som ikke døper barna sine, til å svare anonymt på en nettundersøkelse på www.kirken.no/hamar.

– Det er viktig for kirka å lytte til medlemmer som av ulike grunner ikke velger dåp. Deres opplevelse av kirka og av dåpen er en viktig tilbakemelding, sier Kielland.

– Kanskje kan kirka gjøre noe med årsakene til at medlemmer av kirka velger å ikke døpe barna sine.

Bispedømmet ønsker også å finne ut om barn ikke har blitt døpt fordi det var vanskelig å få dåp den søndagen man ønsket. Et annet viktig spørsmål er om medlemmer av Den norske kirke velger andre tros- og livssynssamfunns seremonier framfor Den norske kirkes, eller om de lar være å markere fødselen med en rituell feiring.