HE-fusjon

Pål-Arne Oulie

Gran Senterparti

Et eventuelt salg av datterselskapene i Hadeland Energi (HE): Hadeland Energinett og Hadeland Strøm, skal opp til ny behandling i kommunestyret i Gran onsdag. Årsaken er en formell feil av ordføreren ved forrige behandling, der kommunestyret ble avskåret fra debatt om saken. At regelverket for prosesser i kommunestyret følges er viktig, men det er vel så viktig å være trygg på at premissene som legges til grunn for vedtaket i kommunestyret gir et korrekt bilde. Dette stilles det spørsmål ved når utreder av grunnlagsinformasjon kan se ut til å ha betydelige økonomiske interesser i å få i stand et salg.

Saksframlegg for alle kommunestyrene på Hadeland ble utarbeidet av rådmannen i Gran. I et intervju med avisen Hadeland den 2. juni at oppgis det at ved et salg vil leveringssikkerheten bli opprettholdt eller forbedret, vi vil få redusert nettleie, samtidig som arbeidsplasser beholdes på Jaren. Det framkommer også at Gran-rådmannen har fått bistand til å avklare hvor mye av innholdet som kunne gjøres offentlig.

Saksgrunnlaget er basert på utredninger foretatt av konsulentselskap innleid av Hadeland Energi. Det samme er de juridiske vurderingene om hemmelighold. Så vidt vi kjenner til har ingen av Hadelandskommunene innhentet egne uavhengige vurderinger av grunnlagsmaterialet eller av behovet for et så omfattende hemmelighold som er blitt praktisert.

Vi Er gjort kjent med at oppdragsavtalen mellom Hadeland Energi og konsulentselskapet gir en betaling for utredningsoppdraget og en betydelig større betaling om salget gjennomføres. Hvis dette er korrekt, er det et spørsmål om det er forsvarlig saksbehandling å basere et kommunalt saksframlegg på en utredning fra et konsulentselskap som har klare økonomiske interesser i et bestemt utfall i saken.

Innsyn i de juridiske vurderingene om lukking av møter beskriver et omfattende behov for hemmelighold og angivelig vil styremedlemmer i HE og kommunestyret kunne stilles juridisk/økonomisk til ansvar i saken.

Det er derfor også et spørsmål om det er forsvarlig å la Hadeland Energi sitt innleide advokatselskap få begrunne en lukking av kommunestyremøtene og unnta saksframlegget fra offentlig innsyn, og i tillegg stille kommunestyrerepresentanter ansvarlig juridisk/økonomisk.

Senterpartiet mener saken bør utettes til det er foretatt en uavhengig vurdering av hva som er realitetene i disse spørsmålene, og hva best for Hadeland Energi og for Hadelandskommunene som eiere.