Hva i all verden er det som foregår i Lunner-politikken?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.18. juni fattet kommunestyret i Lunner vedtak om at det i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel ikke skulle inviteres til innspill på mye områder for fritidsformål i Lunner kommune. Som vedlegg til saken for kommunestyret var det et brev til kommunestyret og formannskapet underskrevet av 140 personer, organisasjoner, hyttefolk, velforening, beitelag m.v.

Flere har i ettertid ønsket å skrive seg på denne «folkeaksjonen» som ikke har vært større i Lunner siden det ble kjent at Viggadalen skulle legges under asfalt. Siste setning i brevet fra «Folkeaksjonen» ble avsluttet med følgende: »Vi oppfordrer derfor kommunen til å begrense utbyggingen av nye, store hyttefelt. Dette kan gjøres ved ikke å tillate omgjøring av dagens LNF-områder rundt Mylla til hytteformål». LNF-områder er områder regulert til landbruk, natur og friluftsformål. Aksjonen ønsket å tydeliggjøre at en i området skulle ta vare på naturmangfoldet, legge til rette for et bærekraftig friluftsliv-Norges største fritidsaktivitet og ikke minst støtte opp om landets viktigste næring-landbruksnæringen . En næring som forvalter kulturlandskapet, og gjennom dette også ivaretar immaterielle kulturminner, bidrar til matproduksjon og sørger for at framtidige generasjoner skal ha valgmuligheter når det gjelder arealdisponering. Nedbygging kan ikke reverseres.

Beitenæringen i randsonen til Marka er allerede under sterkt press. 5.august, halvannen måned etter kommunestyrets vedtak tok jeg meg den frihet å sende en epost til ordfører for å understreke hvor flott det var å oppleve at kommunestyret hadde tatt lederansvar og ikke minst tatt signaler fra befolkningen på alvor. Politikere trenger også ros. Jeg skrev også noe mer: «Vedtaket kommunestyret nå har gjort er eksemplarisk i forhold til politisk styring. I dette ligger at en samtidig må være forberedt på «å stå i stormen» når utbyggingsinteresser vil forsøke å påvirke vedtaket gjennom eksempelvis å veksle inn arealer for på den måten å finne mer attraktive hytteområder enn de som i dag ligger i planreserven».

10. september, tre måneder etter at kommunestyret med stort flertall vedtok at «det ikke skulle inviteres til innspill på nye områder…», vedtok kommunestyret med stort flertall at nå skulle det inviteres til innspill på nye områder. De som stemte for at det «ikke skulle inviteres til nye innspill, stemte tre måneder etter at det skulle inviteres til nye innspill. Denne snuoperasjonen er grunnen til at flere bruker uttrykk som «jeg er oppgitt», «forbannet»,»trist». «fy f…».

Jeg visste hva som kom da jeg brukte «stå i stormen» til ordfører. Jeg hadde vært gjennom det før. Få dager etter kommunestyrets vedtak, fikk kommunen allerede henvendelse fra utbyggingsinteresser som, hvis søknaden blir imøtekommet, har som konsekvens at et gårdsbruk kan bli delt og deler omregulert til utbyggingsområde. Et gårdsbruk som ligger slik til at det vil være store økonomiske interesser i at deler av eiendommen blir omregulert til utbyggingsområde, men som samtidig har et totalareal som vil egne seg ypperlig som tilleggsareal til andre gårdsbruk. Som tilleggsareal vil andre bruk kunne få et ennå mer allsidig driftsgrunnlag. Skulle gårder bli oppsplittet og deler omregulert til utbygging av hytter, samtidig som en vet at kommunestyret nå i praksis har satt landbruks,natur og friluftsarealene i spill, ja da har flertallet med Senterpartiet og Arbeiderpartiet virkelig slått beina under landbruksnæringen i Mylla-området.

Det er selvsagt mulig å snu ennå en gang. Det er fult mulig og igjen legges det store folkelige engasjementet til grunn, og således ta vare på de få, men unike LNF-områdene i randsonen til Marka.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken