Det er et stort spørsmål om Gran skal tilhøre Innlandet eller Akershus. Selv har jeg gått fra å ville være i Oppland/Innlandet før regionreformen, til nå å ha landet på Akershus. Det handler om hensynet til Hadeland videregående skole og hvor vi kan regne med å få mest gjennomslag for saker som er viktige for Gran.

Hadeland VGS

Hele tanken bak Hadeland VGS var at den skulle være en skole for hele Hadeland. Et stort elevgrunnlag gjorde også at det var mulig å ha et bredt linjetilbud og gi elevene stor valgfrihet. Skal skolen opprettholde dette tilbudet, så er den avhengig av tilsøling fra alle tre kommuner.

Selv om elever i Lunner og Jevnaker kan søke seg til Hadeland VGS, så er ikke det en garanti for at skolen kommer til å være førstevalget til elevene i de to kommunene. For Jevnaker vil Hønefoss og Ringerike være alternativer, mens Bjertnes og Nannestad kan være aktuelle for Lunner. Elevene i disse kommunene søker på skoler i sitt fylke i tillegg til at de har mulighet til å søke på Hadeland VGS.

Flere elever har fått større valgfrihet, siden elevene i Lunner har fått den samme valgfriheten som elevene i Jevnaker.

Leif Kristian Alm stiller to gode spørsmål i denne sammenhengen:

Les også

Fylkestilhørighet og Hadeland videregående skole

Hvor lenge vil Akershus se seg tjent med dagens avtale? Det vil ikke være urealistisk å tro at et av landets største fylker vil prioritere å bygge opp sitt eget tilbud hvis vi tenker 15 til 20 år fram i tid.

Klarer Innlandet og Akershus å bli enige om når det skal være høstferie og vinterferie? Et slikt spørsmål har mye å si for familielogistikken, særlig for de som har barn både på ungdomsskole og videregående samtidig.

Går Gran til Akershus, så faller spørsmålene bort. Hadeland VGS blir en del av det ordinære tilbudet i Akershus og feriene samordnes.

Politisk gjennomslag

Enkeltkommuner har ikke all verdens gjennomslag i fylkeskommunen. Fylkespolitikk handler om det som er større enn enkeltkommuner, slik som videregående skoler og fylkesveier, og da er regionalt samarbeid sentralt.

I Akershus kan Hadeland samordne seg inn mot fylkeskommunen og lokale partier kan fremme sine kandidater internt i partiene med henvisning til at vedkommende vil ha hele sitt parti på Hadeland i ryggen. Med en region splittet i to eller tre fylker vil det naturlig nok være vanskeligere for en kandidat fra Hadeland å vinne støtte for sitt kandidatur.

Les også

Framtidens regionsamarbeid

I Innlandet vil Gran bli en del av Gjøvikregionen og møte en annen konkurranse om oppmerksomheten enn i et samlet Hadeland. Jeg frykter en situasjon der Hadeland VGS blir så liten at deler av tilbudet flyttes nordover.

En annen utfordring ved Gjøvikregionen er at den også orienterer seg østover mot Mjøsregionen, ikke bare sørover. I et slikt selskap skiller Gran seg ut ved at båndene sørover er betydelig sterkere enn de til Hamar.

Les også

Akershus er ok – Hadeland er viktigst

Konklusjon

Som lærer kan jeg leve godt med begge alternativene, og har attpåtil søkt jobb i begge fylkeskommunene, men jeg mener det er viktig å ta innover seg at Gran ikke er store nok til at vi kan klare oss uten et regionsamarbeid.

Vi må velge det laget der vi kan få mest ut av det. Det laget heter Hadeland, og den eneste realistiske måten å samle det på, er ved at Gran bytter fylke til Akershus.

Les også

Gran blir liten i Akershus

Les også

Bondefangeri