Kan vi få litt handlekraft i Gran kommune? Hvorfor vente med skolestrukturdebatten til neste år? Det koster for mye!

Det hjelper lite at vi har en regjering med Vedum i spissen som vil bremse skoledøden ved å gi en halv million årlig til hver nærskole som holdes i live og at det gis tilskudd fra staten ut fra satser på 217.000 kroner per elev på skoler til og med 42 elever og med 77.700 kroner per elev på skoler over 43 elever.

Dette øker også kvalitetsforskjellene i skolene siden Grymyr som er under 42 elever får bedre kvalitet og høyere lærertetthet enn de store. Det er jo ikke rettferdig for de større barneskolene som sliter med uro og for lite lærerkapasitet i de store klassene at elevene på Grymyr skal få et bedre utgangspunkt enn andre barn i kommunen! Vi trenger et desentralisert og godt tilbud for alle, men vi har ikke nok unger til å fylle åtte barneskoler! Det er en økonomisk storm i vente og dette framskynder behovet for å jobbe raskere.

Fakta er at det blir stadig færre barn i Gran og at man bør omdisponere hvordan man bruker pengene! Neste år får vi 17 millioner mindre i statlige overføringer til skole og da må budsjettene kuttes! Ingen vil at det kuttes i innhold og kvalitet i skolen og større skoler vil ikke fjerne det faktum at vi har en lærerkrise, men kanskje avhjelpe situasjonen om å tiltrekke oss nødvendig kapasitet, kompetanse og spesialister som kan brukes på tvers i kommunen.

Vi må jobbe sammen uansett utfall av hvilke skoler som består for å få skolert ungene våre opp mot behovet den enkelte har, best mulig. Investeringen for barna og oss foreldre er ganske liten for å få det til om det innebærer at noen må sitte 10 minutter ekstra på bussen til skolen. Vi har fredet skolestrukturdebatten gjennom hele inneværende periode, men det har blitt diskutert i over 10 år som jeg kan huske. Det blir mye følelser og da har det enkleste vært å legge diskusjonen død!

Forutsigbarhet for rektorer, ansatte, foreldre og barn var årsaken til at man fredet diskusjonen, men nå ser vi at det motsatte faktisk skjer. Og jeg tror at de som får best oppslutning i Gran de neste fire årene er de som faktisk viser at de er effektive, handlekraftige og tar de nødvendige beslutningene nå! Når man i et trangt budsjett må snu hver en stein for å se om man må redusere antall omsorgsplasser (med sterkt økende antall eldre), øke eiendomsskatt, redusere støtte til leie av idrettshaller, legge ned bibliotek, kutt til kjøp av læremidler, innbyggerne kan ta over driften av kommunale veier, redusere godtgjørelser til politikere/ folkevalgte som gjør en hederlig innsats osv. Ja, da bør man snart innse at omstillingsprosessen i Gran går baklengs.

Det foreslås kraftige innsparingstiltak på alle tjenesteområder, med unntak av «Rådmann og stab» som man ser for seg å kutte flatt 500.000 årlig fram til 2026 knyttet til kurs og samlinger. Man kunne jo kuttet en samling eller to og prioritert tid til å fullføre kostanalysen knyttet til formålstjenlige bygg og gjort flere effektive grep og beslutninger for å redusere kostnadene allerede eller i hvert fall hatt det ferdig til de viktige diskusjonene og prioriteringene som må gjøres i årets budsjettarbeid i en ekstraordinær krevende økonomi. I stedet for å kutte gjør vi grep som å øke avdragstida til 30 år som er det maksimale og rentene alene øker fra 39 til 74 millioner fram mot 2026 ut fra kommunalbankens anbefalte rentenivå.

Da kan man ikke ta lettvinte valg i form av litt økt skatt eller kutt i tjenesteområder som allerede er presset slik som helse og omsorg hvor man nå foreslår at man ikke erstatter de som slutter eller er i permisjon. Å foreslå retaksering av eiendomsmasse i 2023 og 2024 som koster 2,5 millioner å gjennomføre men som gir en forventet effekt med tre millioner kroner inntekt fra 2025 går vel ikke helt i hop med lånerenta vi må betale for å gjennomføre?

Eller at vi må begynne å bruke disposisjonsfond og midler i premiefondet (pensjon) for å saldere budsjettet i stedet for å ta de valgene som monner og som mange av oss innbyggerne har ventet på lenge! Vi har et mål om befolkningsvekst i Gran og å tiltrekke oss barnefamilier, men jeg tror hvordan Gran kommune er stilt økonomisk og styres er en medvirkende faktor i valget om hvor man bosetter seg! Alle vil ha gode økonomiske rammer, trygghet og forutsigbarhet for seg selv og barna sine.

I tillegg setter kommunen grendene på vent og bidrar til mindre tilflytting og utbygging ved å ikke ta beslutningene. Fordi man ikke tar beslutninger om oppvekstsenter på Grymyr og andre steder eller skaper trygghet for hvilke skoler som skal bestå, så tar innflyttere og vi foreldre valg basert på hva vi tror skal skje selv om man reelt ønsker noe annet. Det har vi sett i flere avisoppslag siste ukene. Når barnekullet i en krets er helt ned mot fem-seks barn, så kan utfallet bli at det ikke er noen 1. klasse på enkelte skoler. Problemet med fritt skolevalg er at ingen vet fakta og det er umulig å planlegge for skolestart for verken barn, foreldre, ansatte eller langsiktig for kommunen.

Fjern fritt skolevalg i kommunestyret torsdag, nå er det på tide å følge nærskoleprinsippet. Vi trenger ikke bruke penger på nok en konsekvensutredning for å ta det valget. Interpellasjonen svares opp fra ordfører om at det ut fra prinsipper bør ansees som en bestilling til rådmannen som innebærer kunnskapsinnhenting og konsekvensutredninger.

Jeg er uenig og mener vi har alle fakta på bordet for en beslutning! Og vi har hatt det i veldig lang tid! Igjen, kanskje på tide å revurdere alle prinsipper og prosesser så vi jobber litt mer effektivt ... Mulig jeg ikke har gravd godt nok, men jeg kan ikke finne noen konsekvensutredning når vi besluttet at det skulle være fritt skolevalg, så hva er forskjellen?

Det jeg finner er rett og slett en argumentasjon som følger: «administrasjonen bruker for mye tid på å behandle alle søknadene». Kuttet vi årsverk i administrasjonen i den forbindelse da ...? Skal vi redusere antall barneskoler er eneste måten å framskynde en faktabasert beslutning basert på framskrivningstabellen om hvor mange barn som hører til hvilke skoler og vedlikeholdsetterslepet som vi aldri vil finne penger til.

For å få en effekt allerede i 2023 og en bonus til barn og foreldre, forutsigbarhet raskt, så kan vi ikke vente til valgprogrammene er klare eller kommunevalget gjennomført. Vi trenger verken involvering eller ressurskrevende prosesser. Prosessen har pågått altfor lenge og renta øker i 2023 alene med 15,7 millioner som burde brukes mer fornuftig.

Det er på tide å ta de upopulære valgene.