Hvordan sikrer vi at videregående opplæring er rigget for framtidas kompetansebehov? Det er et helt sentralt spørsmål vi fylkespolitikere må finne svaret på. Svaret finner vi ikke alene, men sammen med næringslivet, forsknings- og innovasjonsmiljøer, kommuner og partene i arbeidslivet.

Vi er heldige som har et bredspektret næringsliv. Felles for alle er at de trenger kompetente medarbeidere, de trenger fagarbeidere. Dette er ikke nytt for noen av oss, og godt er det, fylkeskommunen har sterkt fokus på videregående opplæring og vi kan være stolte av at 52% av elevene i Innlandet velger yrkesfag.

De neste månedene skal vi diskutere tilbudsstruktur i videregående opplæring. Vi skal dimensjonere tilbudene i tråd med arbeidslivets behov slik at vi best mulig bidrar til å sluse elevene inn i løp der det står læreplasser og fast arbeid og venter i andre enden. Vi har en usedvanlig viktig jobb foran oss, for de vedtakene vi fatter får ikke konsekvenser bare for fylkeskommunens økonomi, ansatte og elevenes valgmuligheter. Det aller viktigste vi må huske på er at vedtakene vi fatter får direkte konsekvenser for næringslivet. Det er det samme næringslivet som skaper verdiene vi bruker til vår felles velferd.

Det er avgjørende viktig for prosessen vi nå går inn i at vi fatter kloke vedtak basert på fakta og ikke følelser, regional tilknytning eller på bakgrunn av hvem som roper høyest. Vi må fatte vedtak som gir næringslivet den kompetansen de trenger. Bare slik kan vi utløse de eventyrlige mulighetene vi har.

Snart kommer stortingsmeldinga «Lære hele livet». Fylkeskommunen vil bli en viktig aktør i å tilby fleksible utdanningsløp og vi må sørge for at våre utdanningsløp spiller sammen. Våre tilbud må utvikles i samspill med arbeids- og næringslivet dersom vi skal dekke framtidas behov for kompetanse.

Det betyr at vi som samfunn må legge til rette for etter- og videreutdanning - hele livet. Det er ikke uten grunn at utdanning er et av FNs 17 bærekraftsmål for nettopp å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Selv om kompetanse koster, så koster mangel på kompetanse mer. Å investere kunnskap og kompetanse er den sikreste investeringen vi som samfunn kan gjøre.