Som politiker er man valgt av folket. For meg er det da rart at vi i kommunestyret 18. juni sier ja til et prosjekt som er så stort og med så mange risikoer som vi i Rødt mener Akson innebærer.

Akson er et nytt IKT-prosjekt for kommunale helse- og omsorgstjenester. Meningen er at alle ansatte innen helse i kommunen lettere skal kunne hente/finne data på pasientene på tvers av tjenester. De forskjellige brukeren av dette systemet får forskjellige tilganger.

Rødt fremmet i kommunestyret forslag til vedtak som sier at vi ikke skulle signere intensjonserklæringen, samt heller ikke støtte videre arbeid med Akson, men vi ønsket i stedet å anbefale regjeringen å satse på et mer desentralisert, mindre omfattende konsept og et konsept med raskere gjennomføring enn det som ligger i Akson i dag.

Det kommunestyret stemte for var signering, med en forutsetning at kostnaden ikke skulle bli for stor for kommunen og at staten skulle ta en større del. Det hjalp dessverre ikke at vi hadde SV og MDG på vår side.

Hvorfor fremmet Rødt dette forslaget?

Jo, fordi å satse på et IKT-prosjekt som tidligst kan tas i bruk om 10 år, et prosjekt som i dag stopper nødvendig teknologiske tiltak og det viktigste et prosjekt som setter alle våre sensitive data i risiko er en skandale.

Det er ikke mange år siden Helse Sør-Øst gikk på en smell, hvor all data ble lagret i India. Jeg finner det bekymringsverdig at det kommunestyret ville forsikre seg var den økonomiske delen av prosjektet.

Jeg håper bare nå at det er mange andre kommuner der ute som velger å ikke signere, slik at dette prosjektet ikke får blitt noe av. Da må E-helse se på andre løsninger som forhåpentlig er løsninger de finner sammen med alle de faglige gruppene som faktisk skal bruke dette, et system som kan komme før, bli sikrere og billigere.

Akson – kommunal journal og samhandlingsløsning.

Direktoratet for E-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført et forprosjekt om hvordan Akson kan gjennomføres.

Dette er det største IKT-prosjektet vi har hatt i Norge og er pr. nå estimert til 22 milliarder kroner, men det er mye i forprosjektet som ikke er bra. Det er mange ubesvarte spørsmål, noe som er grunnen til at det er tunge faglige innvendinger mot innføringen av en felles nasjonal journalløsning. Både Legeforeningen og IKT Norge har uttrykt seg sterkt skeptiske til konseptet, og anbefaler et mer desentralisert og mindre omfattende konsept.

Den største bekymringen ligger i risikoanalysen (ROS) til Akson journal, den sier:

«En felles kommunal journal vil berøre mange ved et potensielt konfidensialitetsbrudd. En slik løsning medfører også at motivasjonen for trusselaktører er høy ettersom de får tilgang til store mengder med sensitiv data om norske innbyggere. Sensitiv informasjon kan lett misbrukes, selges videre og bli brukt til utpressing av enkeltpersoner. Dermed er skadepotensialet tilknyttet regelverksbrudd, omdømmetap og innbyggers personvern svært stort. Dette medfører at scenarioene for konfidensialitet er vurdert som de mest kritiske.»

Hvorfor skriver jeg dette i Hadeland?

Jo, fordi jeg mener dette er en sak som er viktig og bør komme ut til innbyggerne. Pr. nå er dette en sak som har vært mye omtalt i Dagens Medisin og Aftenposten, men den gjelder oss alle, og det er ikke alle som leser noen av disse avisene.

Det er klart at dette er Rødts versjon sammen med flere, og det er også i denne saken uenigheter om hva som er den beste løsningen. Men vi mener at Akson er langt fra den beste løsningen, mulig den verste løsningen man har.

Det er ingen tvil om at det trengs en teknologisk oppgradering i helsevesenet, men det trengs raskere og det MÅ være sikrere for pasientene og brukerne.