Åpent brev til alle folkevalgte politikere i Gran kommune.

Nå trenger vi den store debatten om skolen i Gran kommune. Vi står rett og slett ved et veiskille – enten å fortsette på samme vei eller velge en annen vei. La oss starte med å belyse deler av tilgjengelig informasjon og fakta om skolen i Gran kommune:

  • En rykende fersk rapport viser at bygningsmessig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov er estimert til 286 MNOK! for å få dagens skolebygninger opp til dagens standard og TEK17.
  • Kun halvparten av skolene i Gran kommune er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Det betyr iht. regelverket at halvparten av skolene i Gran kommune enten drives ulovlig eller på dispensasjon!

Skolen vi representerer, Gran ungdomsskole (GUS), er godkjent. Til tross for det har GUS et inneklima som mer eller mindre ligger i konstant brudd med Opplæringslovens §9A for elevene, Aml for ansatte og den klare inneklima-premissen for å få godkjenningen. Dette avviket er nå heldigvis anerkjent av skoleeier, og det jobbes nå med å finne årsaksbildet og løsninger. Uten at man har kommet til bunns i årsaksbildet, er det en rimelig antakelse at det vil koste mange titalls millioner for å få dette i orden.

Vi kan garantere at FAU GUS vil følge opp saken inntil at GUS har et inneklima som elevene og ansette ikke bare fortjener, men faktisk har krav på.

Bare med ovenstående informasjon og fakta, er det mer enn legitimt å dra en konklusjon om at: Dette går ikke i hop!

Legger vi videre til grunn at siste års praksis vil fortsette med å bruke ostehøvelprinsippet på alle tjenesteområder tvers igjennom, blir bildet mildt sagt forverret ytterligere.

Vi oppfordrer dere til å ta innover dere at hovedgrunnen til at elevene i Gran kommune fortsatt holder relativt høyt nivå på nasjonale prøver per i dag, skyldes i stor grad den dedikerte innsatsen som legges ned av den pedagogiske og skoleadministrative staben Gran kommune har på sine skoler. Det virker som de går «den ekstra milen hver dag» for å gi alle elever best mulig læring og trivsel til tross for fysiske rammebetingelser. Dette framstår som rovdrift på ansatte.

Fra vårt ståsted er det åpenbart at det bare er et tidsspørsmål hvor lenge ovennevnte kan kompensere for realitetene («elefanten i rommet»). Status kan kanskje opprettholdes kanskje i to, tre, fire eller til og med fem år til. Men, hvis det ikke tas grep nå, hva vil da skje ...

For å oppsummere så går rett og slett ikke likningen opp slik skolen i Gran kommune er innrettet i dag. For å bruke et sterkere uttrykk fra der jeg vokste opp; Dette henger ikke på greip!

Dette og at nåsituasjonen faktisk ikke er bærekraftig mer enn bekreftes av Telemarksforskning som har gjort en analyse av 2020-tallene i Gran kommunes økonomi.

De oppsummerer som følger: Analysen indikerer at Gran kommune bruker mer penger på de sentrale tjenesteområdene enn det de økonomiske rammebetingelsene skulle tilsi, og at dette er knyttet til grunnskole og barnehage.

Velger dere å fortsette på dagens kurs, er det stø kurs mot «kollaps».

Vi tillater oss å presisere at dette er et utsagn basert på tilgjengelig informasjon og fakta, og ikke et politisk utsagn. Den store debatten om hvordan skolen i Gran kommune skal innrettes er mer enn skolestruktur, men den inneholder skolestruktur.

En ny vei må nå meisles ut – Nu er det dags!

Vi har egentlig trua på dere, og setter vår lit til at dere kommer opp med løsninger som kan stå seg over både to og tre perioder uavhengig av posisjon i kommunestyret.

Skal dere makte dette, må dere være villige til følgende:

  • Alle partipolitiske kjepphester og medfølgende prestisje pakkes inn i silkepapir og låses ned i en skuff
  • Alle og enhver av dere må bidra til å utvikle en kollektiv prestisje på å få dette til å henge sammen med realitetene

Med dette brev kan vi i FAU GUS og alle foresatte på dagens GUS i hvert fall, fortelle våre barnebarn og andre kommende elever at vi gjorde det vi kunne for at de skulle få et læringsmiljø som de har fortjent – og ikke minst krav på.

Da gjenstår det å se hva dere ønsker å fortelle deres barnebarn og andre kommende elever i skolen i Gran kommune?

Om FAU GUS kan bistå i prosessen og/eller på møter, stiller vi opp når som helst. Kanskje ikke når som helst, men i hvert fall innen rimelighetens grenser.

Lykke til og god sommer!