Her forbereder Tru­dy Wie­gand seg til helgens utstillingsåpning på Hadeland Glassverk

I GLASSHYTTA: Trudy Wiegand forbereder seg til utstillingsåpning på Hadeland Glassverk lørdag, her i glasshytta onsdag.

I GLASSHYTTA: Trudy Wiegand forbereder seg til utstillingsåpning på Hadeland Glassverk lørdag, her i glasshytta onsdag. Foto:

Lør­dag åp­ner Tru­dy Wie­gand og Hadeland Glassverk i sam­ar­beid ut­stil­lin­gen «Sy­ner­gi».

DEL

Aust­rals­ke Tru­dy Wie­gand (f. 1969) er bo­satt i Oslo og har i en år­rek­ke vært reg­net blant Norges mest­sel­gen­de kunst­ne­re, med ut­stil­lin­ger ved fle­re godt etab­ler­te gal­le­ri­er i Norge

Wie­gand reg­nes ho­ved­sa­ke­lig til å til­hø­re den ab­strak­te tra­di­sjo­nen, og er kjent for sine in­ten­se og far­ge­ri­ke ma­le­ri­er som ofte hen­ter in­spi­ra­sjon fra na­tu­ren.

– Kom­bi­na­sjo­nen av ly­set og mør­ket, de myke over­gan­ge­ne og de sto­re kon­tras­te­ne, spil­ler en vik­tig rol­le i hvor­dan jeg byg­ger opp mine verk. Man­ge lag med ak­ryl med bruk av sto­re pens­ler, gummisparkler, fing­rer og and­re red­skap, før det mer møy­som­me­li­ge ar­beid med olje be­gyn­ner. Jeg leg­ger stor vekt på de små over­gan­ge­ne og den svært vik­ti­ge far­ge­sam­men­set­nin­gen som jeg bru­ker mye tid på å blan­de meg fram til, for­tel­ler kunst­ne­ren i en pres­se­mel­ding.

Ut­stil­lin­gen på Hadeland Glassverk in­ne­hol­der rundt 70 ma­le­ri­er (ak­ryl/olje) og gra­fikk­ar­bei­der, i til­legg til hen­nes egen glass-se­rie som hun har laget i sam­ar­beid med tea­met ved Hadeland Glassverk. For­ma­te­ne på bil­de­ne va­ri­e­rer fra 17 x 23 cen­ti­me­ter til 100 x 500 cen­ti­me­ter.

Ut­stil­lin­gen er åpen i pe­ri­oden fra 14. sep­tem­ber til 10. no­vem­ber.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags