Referat fra årsmøtet i Jevnaker historielag

PÅ TUR: Fra turen til Aasjøsetrene.

PÅ TUR: Fra turen til Aasjøsetrene. Foto:

Av
DEL

InnsendtMøtet ble holdt i Drengestua tirsdag 12. mars 2019.

Leder Gerd Anita Fjeldstad ønsket velkommen til årsmøtet. Hun ba om 1 minutt stillhet for de medlemmer som har gått bort siste år. Alle reiste seg og viste respekt med stillhet.

Sak 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

Arne Wilhelm Arnesen og Grethe Lund ble valgt.

Sak 2. Valg av ordstyrer. Forslag Rolf Theil, som ble valgt

Sak 3. Årsberetning 2018 ved leder.

Gerd Anita leste opp beretningen og kommenterte litt ekstra på noen av hendelsene. Årsberetningen ble godkjent.

Sak 4. Regnskap 2018 ved leder.

Gerd Anita gikk grundig igjennom regnskapets største og viktigste poster. Alle hadde fått tilsendt regnskapet på forhånd. Lars Velo, revisor, kommenterte regnskapet med å rose kasserer, leder og regnskapsfører for et meget ryddig regnskap. Regnskapet ble godkjent.

Sak 5. Valg ved valgkomiteen.

Valgkomiteens leder Rune Skaane gjennomgikk komiteens innstilling og flg. ble valgt:

Styret: Styreleder Gerd Anita Fjeldstad, Gjenvalg for 1 år. Styremedlemmer Åse Bredesen, Rolf Theil og Bjørn Ove Mikkelsen gjenvalg. Paul Velor nytt styremedlem

Varamedlemmer Berit Nerby og Karin Persokrud, gjenvalg

Tur- og arrangementskomiteen består av hele styret.

Revisorer: Lars Velo og Svein Gruer gjenvalg

Slektsgruppa: Geir A. Myhrstuen, Gunhild Myhrstuen og Odd Kjetil Berg

Valgkomiteen: Roar Hammerstad, Elin Sigurdson gjenvalg og Roar Ruden, ny

Komite for klargjøring av drengestua før møter og eventuelle andre utearrangementer.

Helge Gunstad og Paul Velo. Erik Braathen, Terje Brørby, Terje Brenna og Rune Skaane kan kontaktes ved behov.

Sak 7. Fastsettelse av styreleders honorar ved valgkomiteen.

Valgkomiteen innstiller leders årlige godtgjørelse til kr 4000,-, en økning på kr 500,- fra det som har vært en del år. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 6. Fastsettelse av årskontingent.

Medlemskontingenten på kr 200,- ble opprettholdt.

Sak 8. Aktiviteter for 2019 ved leder.

Årsplanen var utsendt til samtlige medlemmer rett før jul. Den ble gjennomgått av leder.

Sak 9. Andre saker. Ingen andre saker var innkommet fra medlemmene.

Gerd Anita takket årsmøtet for tilliten til ledervervet, og lovet å jobbe best mulig for medlemmene. Hun takket også fratredende styremedlem Per Bekkevoll for 9 års jobb som styremedlem, for et stort engasjement, for positivitet, utrolig innsats for HL og for godt samarbeid, og overrakte han et gavekort og blomster, til stor applaus! fra 42 frammøte medlemmer.

Mari Bratvold takket leder og hele styret for struktur, fine møter og turer og for godt arbeid.

Etter avslutning av årsmøtet gikk leder Gerd Anita igjennom HL arbeidsmål, virksomhet og vedtekter, samt viste bilder fra siste 2 års turer og utflukter, som ble en «artig mimrestund».

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags