Gå til sidens hovedinnhold

Kulturskolekuttet i Lunner 

Den politisk vedtatte budsjett – og økonomiplanen for Lunner kommune sier at tilskuddet til Hadeland kulturskole skal kuttes med 200.000 kroner til sammen i 2020 og 2021. Dette får store konsekvenser for kulturtilbudet for barn og unge. Allerede inneværende år har rundt 20 elever mistet plassen i Lunner. Dersom neste års kutt blir stående, vil tilsvarende antall elever miste plassene sine. Er det dette politikerne i Lunner vil?

Kulturskolen har en dekningsgrad på kun seks prosent av alle grunnskoleelevene i Lunner dag. Det er langt unna Norsk kulturskoleråds anbefaling om 30 prosent. Med ytterligere kutt vil Lunner-prosenten synke til bunnivå. Dessuten vil kuttet på 200.000 kroner også føre til tapte elevinnbetalinger, noe som er estimert til 80.000 kroner. Kulturskolen er dermed tvunget til å kutte i elevplasser, som vil kunne ramme korpset, FABU, visuell kunst og musikktilbudene.

Kulturskolen er en lovpålagt tjeneste og er samfunnets viktigste institusjon innen kunst- og kulturundervisning for barn og unge. I Kulturskolen utvikler barna både kunstneriske og sosiale ferdigheter, som igjen styrker barnas evne til å tilegne seg annen kunnskap. Å beherske et instrument, eller å kunne uttrykke seg gjennom kunst, gir den enkelte elev mestringsfølelse og samspillstrening som del av en gruppe. Kreativ utfoldelse styrker hjernens evne til problemløsning, noe elevene vil ha glede av både i videre skolegang og inn i arbeidslivet.

Ikke alle barn viser interesse for å drive med idrett, men behovet for en verdifull fritidsaktivitet er likevel helt grunnleggende. Dersom kommunen ikke kan tilby et reelt alternativ til idretten gjennom Kulturskolens tilbud, så faller disse barna utenfor. Da bryter kommunen med FNs barnekonvensjon art. 31 som sier at alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Tilbudet er per i dag for lite, og ventelistene er for lange. Kulturtilbudet til barna våre kan ikke fjernes med et pennestrøk.

Vi trenger et mye større mangfold av kulturaktiviteter! Et levende kulturliv gir oss et sterkere kulturelt fellesskap, og økt livskvalitet blant våre innbyggere. Skolekorpsene er et godt eksempel på dette. Lunner har flere tiår med en sterk korpstradisjon som på mange måter var unik i nasjonal sammenheng, og med et miljø som har avlet mange profesjonelle musikere opp gjennom årene. I dag ligger korpsmiljøet helt nede. Dersom kommunepolitikerne ønsker å beholde et skolekorps i kommunen så må det jobbes målbevisst, og investeres i både lærerkrefter, instrumenter og lokaler. Lunner skolekorps har utarbeidet en strategiplan for økt rekruttering og samspill på de tre barneskolene, og er klare for å ta et krafttak for å snu trenden. Et kutt vil ikke muliggjøre en slik satsing, og vi frykter at skolekorpsmiljøet vil streve med å reise seg igjen dersom ikke politikerne snur.

Bildeserie

SE BILDENE: Hadeland kulturskole på juleturné

Et godt kulturskoletilbud har også en instrumentell verdi ved å gjøre kommunen mer attraktiv for potensielle nye innflyttere. Vi må tørre å tenke langsiktig og satse på å gjøre Lunner til en stolt kulturkommune. Vi vet det er tøffe økonomiske tider i kommunen, men denne innsparingen som tas fra kulturskolen vil gi store konsekvenser for kulturtilbudet for barn og unge i lang tid framover. Det tar langt tid å bygge opp et rasert tilbud. Kanskje gjør kuttet budsjettet penere, men i realiteten vil det gjøre kommunen mye mer fattig. Så kjære kommunepolitikere i Lunner – reverser dette kuttet og øk heller kulturskolebudsjettet, slik at vi kan styrke kulturtilbudet og redusere ventelistene!

Kommentarer til denne saken