Høsten 2020 begynte skolene å ta i bruk nye læreplaner, til å begynne med på første til niende trinn. Inneværende skoleår ble nye læreplaner også innført på tiende trinn. Lærebokforlagene har gitt ut både lærebøker og nettressurser tilpassa disse nye læreplanene. Det synes omtrent ikke i skolesekkene og klasserommene i Gran.

Hittil har ikke skolene hatt rom i budsjettet til å kjøpe inn oppdaterte lærebøker eller nødvendige lisenser til nettressurser i mer enn noen få fag. Lærerne er i hovedsak bundet til å bruke gamle lærebøker eller kopiere opp fagstoff og oppgaver til elevene.

Dette er problematisk på mange måter, for eksempel er bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap temaer som kom med fagfornyelsen. Det er vanskelig å ivareta disse temaene helhetlig når opplegg klippes, kopieres og lånes fra nettet.

Forlagenes lærebøker skrives av fagfolk som kjenner både fag og skole, og redigeres av fagredaktører. Dette gjør at fagstoffet er kvalitetssikra og i tråd med dagens læreplaner. Både elever og lærere har god støtte i ei velstrukturert lærebok. Selv om det finnes mye godt fagstoff tilgjengelig mange andre steder, er det krevende for elever og foresatte å holde oversikten når noe er på løse ark og annet er på nett.

At lærerne ser seg nødt til å kopiere opp mye stoff til elevene, er dessuten et problem for elever som trenger lydbøker, for eksempel svaksynte elever og elever med dysleksi. Disse blir avhengige av at andre leser opp tekst for dem, både i skoletida og hjemme. Det tar fra elevene selvstendigheten i arbeidet og er et brudd på deres lovfesta rettigheter til tilrettelegging. Kopieringa er dessuten i strid med åndsverkloven, all den tid den gjøres i et omfang langt større enn det Kopinor-avtalen tillater.

Når lærerne i så stor grad er bundet til læreverk mange opplever som utdaterte og for dårlige, velger mange å kjøpe inn en del fagstoff for egne penger, fra private aktører som selger undervisningsopplegg. Disse undervisningsoppleggene, tekstene og oppgavene som selges, er ikke kvalitetssikra utover at det er lærere som har laget fagstoffet og andre lærere som har valgt å betale for det. Er det meninga at lærere skal betale for å gjøre jobben sin? Har sykepleiere med egne plaster?

I protokollen fra kommunestyremøtet 18. november 2021, finner vi at «Kommunestyret ber rådmannen om en tilbakemelding om hvordan læremiddelsituasjonen og behovet for læremidler er, slik at kommunestyret kan komme tilbake med eventuelle tiltak, dersom det viser seg å være behov for dette.»

Erfaringene fra skolene i kommunen, er at det er behov for dette. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Gran ber med dette rådmannen om å gi kommunestyret tilbakemelding om dette snarest, slik at alle elever i Gran kommune får starte skoleåret 2022/2023 med læremidler som er godt egna til å dekke målene i de nye læreplanene.

I denne tilbakemeldinga er det viktig at rådmannen redegjør for hvilke muligheter læremidlene gir for tilrettelegging.